2023-02-01 11:07:01

Granty na podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do 6 lutego 2023 r. prowadzi nabór na granty w ramach, których można pozyskać dofinansowanie na organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,

Poziom maksymalnej dofinansowania w stosunku do całkowitych kosztów wynosi 80%, przy czym Grantobiorca zobowiązany jest wnieść co najmniej 10% wkładu własnego finansowego oraz co najwyżej 10% wkładu własnego rzeczowego. Wartość każdego projektu nie będzie wyższa niż 50.000 zł oraz niższa niż 5.000 zł.

Koszt pracy wolontarystycznej obliczony zostanie poprzez pomnożenie liczby przepracowanych godzin przez iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek grantowy i liczby 168.

Przewidziane działania organizacje będą mogły realizować w drugiej połowie 2023 roku. Termin zakończenia projektu, rozumiany jako data złożenia wniosku o rozliczenie powierzonego grantu nie może być późniejszy niż 29.03.2024 r

Wzory wniosków, instrukcje, kryteria wyboru i regulamin naboru można znaleźć w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym pod linkiem:

https://lgd-srws.pl/2023/ogloszenie_o_naborze_nr_1_2023_g.html

Więcej informacji o zasadach pozyskania grantu udziela Sławomir Miechowicz - Doradca ds. zarządzania projektami pod nr tel 41 30 74 938 lub osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie ul. Zapłotnia 5a.


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW