2017-06-12 11:04:00

Kryteria wyboru dla Premii na założenie działalności gospodarczej

W poniższej tabeli prezentujemy Państwu kryteria na podsatwie, których będą oceniane wnioski składane w ramach naboru na premie na założenie działlności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy.

Kryteria wyboru operacji/grantobiorców 

Lp. 

Kryterium 

Sposób oceny/Uszczegółowienie 

1. 

Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy 

Max. liczba punktów – 2. 

 

 • zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż jeden etat średniorocznie – 0 pkt.,
 • zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż jednego etatu średniorocznie i nie więcej niż dwóch etatów średniorocznie – 1 pkt.
 • zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż dwa etaty średniorocznie – 2 pkt. 

 

2. 

Wsparcie ludzi młodych w wejściu na rynek pracy 

Max. liczba punktów – 5 pkt. 

Wnioskodawcą jest osoba, która w roku składania wniosku o przyznanie pomocy:

 

 • ukończy 35 lat - 0 pkt.,
 • ukończy 33 lata i nie ukończy 35 lat - 1 pkt.,
 • ukończy 31 lat i nie ukończy 33 lat – 2 pkt,
 • ukończy 29 lat i nie ukończy 31 lat – 3 pkt.,
 • ukończy 25 lat i nie ukończy 29 lat - 4 pkt.,
 • nie ukończy 25 lat - 5 pkt. 

 

Uwaga: 

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

3. 

Wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć 

Max. liczba punktów – 1. 

Wnioskodawcą jest:

 • kobieta - 0 pkt.,
 • mężczyzna - 1 pkt. 

Uwaga: 

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

4. 

Wsparcie kobiet powracających na rynek pracy 

Max. liczba punktów – 2. 

Wnioskodawcą jest kobieta wychowująca dziecko, które w roku poprzedzającym składanie wniosków:

 • ukończyło rok życia - 1 pkt.,
 • nie ukończyło pierwszego roku życia - 2 pkt. 

Wnioskodawcy niespełniający powyższych warunków otrzymują 0 pkt. 

Uwaga: 

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

5. 

Wsparcie osób bezrobotnych 

Max. liczba punktów – 2. 

Wnioskodawcą -jest osoba, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy była:

 • zarejestrowana jako bezrobotna nie dłużej niż rok - 1 pkt.,
 • zarejestrowana jako bezrobotna dłużej niż rok - 2 pkt. 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt. 

Uwaga: 

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

6. 

Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym 

Max. liczba punktów – 2. 

Operacja dotyczy uruchomienia lub wsparcia przedsiębiorstwa wykorzystujących lub przetwarzających w stosowanym procesie produkcji surowce wtórne - 2 pkt. 

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt. 

7. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Max. liczba punktów – 3. 

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wsparte przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać lub wprowadzać na rynek odnawialne źródła energii - 3 pkt. 

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt. 

8. 

Innowacyjność operacji 

Max. liczba punktów – 1 pkt. 

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w zakresie działalności gospodarczej, której dotyczy zaplanowana operacja, określonej numerem PKD:

 

 1. wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
 2. wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
 3. otworzy nowe rynki zbytu, lub
 4. zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
 5. zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
 6. wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji. 

 

- 1 pkt. 

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt. 

9. 

Intensywność pomocy 

Max. liczba punktów – 6. 

Nie dotyczy

10. 

Spójność biznesplanu 

Max. liczba punktów – 5. 

 • Nie wszystkie koszty kwalifikowalne wskazane w Zakresie Rzeczowo-Finansowym wynikają z Biznes Planu lub nie została uzasadniona potrzeba ich poniesienia – 0 pkt.
 • Wszystkie koszty kwalifikowalne wskazane w Zakresie Rzeczowo-Finansowym wynikają z Biznes Planu i potrzeba ich poniesienia została uzasadniona – 5 pkt. 

11. 

Wsparcie rozwoju przemysłu 

Max. liczba punktów – 6. 

 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej innej niż w zakresie kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 0 pkt. 
 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 6 pkt. 

12. 

Zrównoważony rozwój obszaru LSR 

Max. liczba punktów – 3. 

 

 • Nie ma żadnej gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę niż przedsiębiorcy z  gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca -  0 pkt.
 • Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 0,5 pkt. 
 • Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1 pkt. 
 • Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1,5 pkt. 
 • Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt. 
 • Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 2,5  pkt. 
 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na najmniejszą kwotę - 3 pkt. 

 

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt. 

13. 

Miejsce zameldowania/siedziby wnioskodawcy 

Max. liczba punktów – 5 pkt. 

Wnioskodawca na dzień składania wniosków zameldowany jest lub ma siedzibę nie krócej niż 12 mies. w miejscowości zamieszkałej przez: 

 • więcej niż 5000 osób - 0 pkt., 
 • więcej niż 1000 osób i nie więcej niż 5000 – 1 pkt., 
 • więcej niż 800 osób i nie więcej niż 1000 – 2 pkt., 
 • więcej niż 600 osób i nie więcej niż 800 – 3 pkt., 
 • więcej niż 400 osób i nie więcej niż 600 – 4 pkt., 
 • więcej niż 200 osób i nie więcej niż 400 – 5 pkt., 
 • nie więcej niż 200 osób – 6 pkt. 

Uwaga: 

Liczba mieszkańców w miejscowościach badana jest na podstawie danych GUS na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek. 

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków otrzymują 0 pkt. 

14. 

Udział w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD 

Max. liczba punktów – 3 pkt. 

 • wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 0 pkt., 
 • wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 3 pkt. 

 

Uwaga: 

Punkty przyznane zostaną wnioskodawcy, którego obecność na szkoleniu/spotkaniu informacyjnym potwierdzona będzie wpisem na listę obecności. 

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

 

 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW