2022-02-02 13:53:06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

1. Opis stanowiska wraz zakresem obowiązków
a. realizacja czynności/zadań przewidzianych w powierzonym projekcie zgodnie z: podpisaną umową grantową, budżetem i harmonogramem projektu,
b. zapewnienie sprawnego i terminowego wykonywania czynności/zadań z powierzonych projektów, c. pozyskiwanie środków finansowych na realizację przygotowywanych projektów,
d. dbałość o zapewnienie dobrych relacji z instytucjami partnerskimi i beneficjentami powierzonego projektu
e. pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji przygotowywanych projektów,
f. opracowywanie informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań merytorycznych i finansowych z powierzonych projektów,
g. zabezpieczenie: powierzonego mienia, ochrony przetwarzanych danych osobowych, dokumentacji projektowej,
h. wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych wynikających z: przepisów prawa, podjętych przez organy statutowe Stowarzyszenia uchwał, realizacji powierzonych projektów lub wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

2. Wymiar czasu pracy
Pełny etat.

3. Wymagania pożądane stawiane nowemu pracownikowi.
a. Wykształcenie - preferowane wyższe, o specjalności zarządzanie i marketing lub ekonomia.
b. Minimum 3 miesiące pracy/stażu na stanowisku administracyjnym,
c. Znajomość zasad funkcjonowania i prowadzenia stowarzyszenia oraz działalności gospodarczej w ramach podmiotów III sektora,
d. Znajomość PROW 2014-2020,
e. Znajomość przepisów prawa szczególnie dotyczącego III sektora oraz wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2014-2020.

4. Wymagania minimalne, które winien spełniać przyjmowany pracownik.
a. umiejętność strategicznego myślenia i działania,
b. zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków,
c. umiejętność współpracy w zespole oraz efektywnego organizowania pracy własnej,
d. dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pisania zgodnie z zasadami pisowni.

5. Informacja o wymaganej dodatkowej dokumentacji, którą powinna zawierać oferta kandydata/ki na stanowisko pracy i która poświadczy jego/jej doświadczenie, kwalifikacje i odbyte szkolenia.
a. życiorys
b. list motywacyjny
c. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) d. inne dokumenty poświadczające kwalifikacje istotne z punktu widzenia zakresu obowiązków, w szczególności referencji od pracodawcy w przypadku osób posiadających doświadczenie.

6. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać do 18 lutego 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przy ul. Rynek 26, 26-025 Łagów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów , tel. 41/30 74 938, adres e-mail: biuro@lgd-srws.pl.
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie http://lgd-srws.pl w zakładce Stowarzyszenie/Dokumenty do pobrania/RODO


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW