2017-08-23 13:05:37

Informacja dla osób rekomendowanych do dofinansowania

Po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej z oceny biznes planów osoby rekomendowane do dofinansowania w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. muszą dostarczyć do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej LOWP projektu  wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami:

  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • kopię nadania numeru REGON,
  • kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,
  • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
  • zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
  • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

  • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

 

Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejszy niż 1 września 2017 r.

 

Poniżej zamieszczono przedmiotowe dokumenty.

 

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW