2016-04-14 12:58:42

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

·         wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

·         wsparcie promocji gospodarczej regionu.

1.

Intensywność pomocy

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:

·         będzie równa 80% - 0 pkt.,

·         większa niż 78% i nie większa niż 80% - 1 pkt.,

·         większa niż 76% i nie większa niż 78% - 2 pkt.,

·         większa niż 74% i nie większa niż 76% - 3 pkt.,

·         większa niż 72% i nie większa niż 74% - 4 pkt.,

·         większa niż 70% i nie większa niż 72% - 5 pkt.,

·         nie większa niż 70% - 6 pkt.

2.

Liczba partnerów

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o powierzenie grantu został złożony przez podmiot występujący w imieniu:

·         nie więcej niż dwóch partnerów - 1 pkt.,

·         więcej niż 2 partnerów i nie więcej niż 4 - 3 pkt.,

·         więcej niż 4 partnerów - 6 pkt.

z których każdy wniesie wkład własny finansowy.

W przypadku wniosków złożonych przez podmioty występujące samodzielnie - 0 pkt.

Uwaga:

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do Wniosku o powierzenie grantu kopię zawartej umowy partnerskiej, z której ma wynikać wielkość wkładu własnego finansowego wnoszona przez poszczególnych partnerów. W przypadku braku umowy partnerskiej lub nie określenia w niej wysokości wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych partnerów należy uznać, że wniosek został złożony samodzielnie.

3.

Kwota dofinansowania

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy zakłada wielkość wsparcia w wysokości:

·         większej niż 45 tys. zł - 0 pkt.

·         większej niż 40 tys. zł i nie większej niż 45 tys. zł - 1 pkt.,

·         większej niż 35 tys. zł i nie większej niż 40 tys. zł - 2 pkt.,

·         większej niż 30 tys. zł i nie większej niż 35 tys. zł - 3 pkt.,

·         większej niż 25 tys. zł i nie większej niż 30 tys. zł - 4 pkt.,

·         większej niż 20 tys. zł i nie większej niż 25 tys. zł - 5 pkt.,

·         nie większej niż 20 tys. zł - 6 pkt.

4.

Wielkość wkładu rzeczowego

Max. liczba punktów – 4.

Wkład rzeczowy stanowi:

·         50% wkładu własnego - 0 pkt.,

·         więcej niż 45% i mniejszy niż 50% wkładu własnego - 2 pkt.,

·         mniej niż 45% wkładu własnego - 4 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie jest stosowane w przypadku oceny wniosków o powierzenie grantów dotyczących realizacji zadań z zakresu „wsparcie inicjatyw służących podnoszeniu kompetencji osób uruchamiających działalność gospodarczą”.

Wkład rzeczowy, rozumiany jako wkład niefinansowy wniesiony przez Grantobiorcę w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej.

5.

Spójność wniosku o powierzenie grantu

Max. liczba punktów - 5

·         Brak spójności pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o powierzenie grantu, rozumiana jako brak zgodności pomiędzy informacjami zawartymi w co najmniej jednej części wniosku z podanymi w pozostałych częściach - 0 pkt.,

·         Wniosek o przyznanie pomocy przygotowany w sposób spójny - 5 pkt.

Uwaga:

Wniosek spójny to taki, w którym spełnione są warunki:

·         wielkość przyjętych wskaźników wynika z przewidzianych do realizacji zadań, i

·         wielkość przyjętych wskaźników wynika z zakresu rzeczowo-finansowego, i

·         zakres rzeczowo-finansowy wynika z przewidzianych do realizacji zadań.

W przypadku niespełnienia choć jednego z ww. warunków wniosek należy uznać za niespójny.

6.

Stopień realizacji wskaźników projektu grantowego

Max. liczba punktów – 5.

Realizacja zadań przewidzianych w powierzonym grancie przyczynia się do osiągnięcia:

·       tylko jednego wskaźnika wskazanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej we wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego - 0 pkt.

·        realizacja zadań przewidzianych w powierzonym grancie przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego wskaźnika wskazanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej we wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego - 5 pkt.

7.

Innowacyjność operacji

Max. liczba punktów – 2.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia, w ramach którego wnioskodawca w swoim obszarze - zakresie działania:

·         wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub

·         wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub

·         otworzy nowe rynki zbytu, lub

·         zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub

·         zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,

·         wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

- 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

8.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 6.

·         Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę niż wnioskodawcy, mający siedzibę w innych gminach - 0 pkt.

·         Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 1 pkt.

·         Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.

·         Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 3 pkt.

·         Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 4 pkt.

·         Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 5 pkt.

·         Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na najmniejszą kwotę - 6 pkt.

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

·         wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

·         wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Intensywność pomocy

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:

·         będzie równa 80% - 0 pkt.,

·         większa niż 78% i nie większa niż 80% - 1 pkt.,

·         większa niż 76% i nie większa niż 78% - 2 pkt.,

·         większa niż 74% i nie większa niż 76% - 3 pkt.,

·         większa niż 72% i nie większa niż 74% - 4 pkt.,

·         większa niż 70% i nie większa niż 72% - 5 pkt.,

·         nie większa niż 70% - 6 pkt.

 

Liczba partnerów

Max. liczba punktów – 6. 

Wniosek o powierzenie grantu został złożony przez podmiot występujący w imieniu:

·         nie więcej niż dwóch partnerów - 1 pkt.,

·         więcej niż 2 partnerów i nie więcej niż 4 - 3 pkt.,

·         więcej niż 4 partnerów - 6 pkt.

z których każdy wniesie wkład własny finansowy.

W przypadku wniosków złożonych przez podmioty występujące samodzielnie - 0 pkt.

Uwaga:

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do Wniosku o powierzenie grantu kopię zawartej umowy partnerskiej, z której ma wynikać wielkość wkładu własnego finansowego wnoszona przez poszczególnych partnerów. W przypadku braku umowy partnerskiej lub nie określenia w niej wysokości wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych partnerów należy uznać, że wniosek został złożony samodzielnie.

 

Kwota dofinansowania

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy zakłada wielkość wsparcia w wysokości:

·         większej niż 45 tys. zł - 0 pkt.

·         większej niż 40 tys. zł i nie większej niż 45 tys. zł - 1 pkt.,

·         większej niż 35 tys. zł i nie większej niż 40 tys. zł - 2 pkt.,

·         większej niż 30 tys. zł i nie większej niż 35 tys. zł - 3 pkt.,

·         większej niż 25 tys. zł i nie większej niż 30 tys. zł - 4 pkt.,

·         większej niż 20 tys. zł i nie większej niż 25 tys. zł - 5 pkt.,

·         nie większej niż 20 tys. zł - 6 pkt.

 

Wielkość wkładu rzeczowego

Max. liczba punktów – 4.

Wkład rzeczowy stanowi:

·         50% wkładu własnego - 0 pkt.,

·         więcej niż 45% i mniejszy niż 50% wkładu własnego - 2 pkt.,

·         mniej niż 45% wkładu własnego - 4 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie jest stosowane w przypadku oceny wniosków o powierzenie grantów dotyczących realizacji zadań z zakresu „wsparcie inicjatyw służących podnoszeniu kompetencji osób uruchamiających działalność gospodarczą”.

 

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW