2016-05-19 12:05:35

Iniciatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Kreowanie klimatu dla przedsiębiorczości to również szereg działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, czy też rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw przewiduje następujące obszary wsparcia:

  • wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych,
  • wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,
  • wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Forma wsparcia

W ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektu grantowego oraz projektów współpracy, w tym międzynarodowego projektu współpracy. Ponadto w ramach powyższego przedsięwzięcia prowadzone będą działania aktywizacyjne zaplanowane i przedstawione w Planie komunikacji.

Uzasadnienie

Sukces Przedsięwzięcia 1.1.1, w zakresie przyznawania premii, zależeć będzie nie tylko od liczby przyznanych dofinansowań, ale przede wszystkim od tego do kogo trafią te pieniądze i jak będą one wykorzystane. Czy będą to osoby przedsiębiorcze, zaradne, jednym słowem gotowe do podjęcia się założenia i prowadzenia własnej firmy. Dlatego, w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie będą mogły uzyskać inicjatywy związane ze wzmocnieniem postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.

Nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest podejmowanie działań marketingowych i promocyjnych, które wpływają na zwiększenie przychodów i zysków, w dalszej zaś perspektywie również na tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego w ramach LSR wspierane będą również inicjatywy służące rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, czy promujące gospodarczo region w różnych formach przekazu.

Grantobiorca

Grantobiorcą w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Grupy docelowe powierzonego grantu

W przypadku grantu dotyczącego kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych grupą docelową będzie określona w wyniku przeprowadzonych konsultacji grupa de-faworyzowana.

W pozostałych dwóch przypadkach grupą docelową powierzonych grantów będą osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW