2016-04-15 13:56:30

Deklaracje członkowskie

W załączonych poniżej plikach zamieszczono deklaracje członkowskie dla osób:
  • prawnych, 
  • fizycznych.

W przypadku osób prawnych deklaracja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Wraz z deklaracją należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta Gminy aktualnego odpisu z KRS. Niezależnie od formy prawnej osoby ubiegające się o członkostwo winny dołączyć oświadczenie o reprezentowanym podmiocie, którego wzór załączono poniżej.

 

 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW