2023-05-10 12:22:22

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Serdecznie zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 13.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie (26-025) ul. Zapłotnia 5A.

Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2022.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022,
b) zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
8. Przedstawienie planów i zamierzeń do końca 2023 i 2024 r.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu obrad.

Treści projektów uchwał dostępne są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/ Projekty uchwał.

W przypadku niemożliwości pojawienia się prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia, który będzie obecny na Walnym Zebraniu.
Poniżej podajemy listę osób, którym ewentualnie można udzielić pełnomocnictwo:
1. Gmina Baćkowice - Wiesław Frejlich.
2. Gmina Łagów – Zdzisław Zwoliński, Piotr Sadłocha, Ewa Skuza, Sławomir Miechowicz.
3. Gmina Nowa Słupia – Anna Kucharczyk.
4. Gmina Pawłów – Piotr Maj.
5. Gmina Waśniów – Sylwester Grąkowski.
6. Gmina Brody – Monika Barańska.
7. Gmina Iwaniska - Zbigniew Kwiatkowski.

Przypominamy również o konieczności wpłacania składki członkowskiej. W roku 2023 zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 17/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązuje stawka 20,00 zł., którą należy wpłacić na konto bankowe: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów

Konto bankowe:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce,
ul. Al. IX Wieków Kielc 4, Kielce
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Galeria

Załączniki

Pełnomocnictwo


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW