2022-03-28 09:50:57

Ogłoszenie o naborze 1/2022

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
ogłasza nabór wniosków nr 1/2021
o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy
wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków:
12.04.2022 r. – 28.04.2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów, w godz. 7.30 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Płatność ryczałtowa (premia).

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia:

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, które spełniają warunki określone §3 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.

Zakres tematyczny operacji:
Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy  ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.

Warunki udzielenia wsparcia: 

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2022 Nowe miejsca pracy wynosi ogółem 262 768,76  euro, co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4,0000 PLN  odpowiada kwocie 1.051.075,04 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć i 04/100).

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej: www.lgd-srws.pl w zakładce  Dofinansowanie;  obowiązujące formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania, za pośrednictwem poczty elektronicznej (s.miechowicz@lgd-srws.pl) oraz telefonicznie pod numerem 41 30 74 938 w godz. 07:30 – 15:30.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW