Nabory

Upłynął termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej

W dniu 8 stycznia 2024 roku upłynął termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej w ramach ogłoszenia nr 1/2023/W.  W odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie żaden podmiot nie zgłosi zamiaru realizacji operacji własnej....

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2023/W

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2023/W Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działające na terenie gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów   informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddzia...

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 2/2023/Go powierzenie grantuna realizację zadań wynikających z projektu grantowegorealizowanego w ramach poddziałania"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"ob...

Informacja nt. kryterium "Zrównoważony rozwój obszaru LSR" dla naboru 1/2023

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą liczby punktów, jaką otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 14  "Zrównoważony rozwój obszau LSR".  Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy      w ramach prz...

Ogłoszenie o naborze 1/2023

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 1/2023o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii RozwojuStowarzyszenia Rozwoju Wsi ŚwiętokrzyskiejPrzedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracywdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie o...

Informacje dodatkowe do naboru 1/2023/G

1. Koszt pracy wolontarystycznej obliczony zostanie poprzez pomnożenie liczby przepracowanych godzin przez iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek grantowy i liczby 168. W w III kwartale 2022 r. kwota prognozowanego pr...

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 1/2023/Go powierzenie grantuna realizację zadań wynikających z projektu grantowegorealizowanego w ramach poddziałania"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"ob...

Nabór 3/2022, 4/2022 - informacja nt. kryterium: Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą liczby punktów, jaką otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 7 "Zrównoważony rozwój obszau LSR".   Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Liczba...

Ogłoszenie o naborze 4/2022

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 4/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności loka...

Ogłoszenie o naborze 3/2022

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 3/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności loka...

Informacja nt. kryterium "Zrównoważony rozwój obszaru LSR" dla naboru 1/2022 i 2/2022

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą liczby punktów, jaką otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 14  "Zrównoważony rozwój obszau LSR".  Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy      w ramach prz...

Ogłoszenie o naborze 2/2022

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 2/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy  wdrażanej w ramach poddziałania &bdqu...

Ogłoszenie o naborze 1/2022

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 1/2021o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii RozwojuStowarzyszenia Rozwoju Wsi ŚwiętokrzyskiejPrzedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracywdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie o...

Numer identyfikacyjny

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na grantymusi posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Mo...

Informacja nt. kryterium "Zrównoważony rozwój obszaru LSR" dla naboru 3/2020

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą liczby punktów, jaką otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 14  "Zrównoważony rozwój obszau LSR".  Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy      w ramach ...

Ogłoszenie o naborze 3/2020

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 3/2020 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparci...

Nabór 1/2020, 2/2020 - informacja nt. kryterium: Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą liczby punktów, jaką otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 7 "Zrównoważony rozwój obszau LSR".   Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 ...

Ogłoszenie o naborze 2/2020

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2020 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażan...

Ogłoszenie o naborze 1/2020

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2020 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej ...

Ogłoszenie o naborze 1/2019

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2019 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania &bd...

Nabór 3/2018 - informacja nt. kryterium: Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą liczby punktów, jaką otrzymają mieszkańcy poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 11 "Zrównoważony rozwój obszau LSR". Lp. Gmina  Kwota dotychczas przyznanej pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.1...

Ogłoszenie o naborze 3/2018

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 3/2018 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wd...

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  Beneficjenci składa IMRB /IPRO, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki...

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnia ankiety monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR. Do wypełnienia ankiety monitorującej zobowiązani są beneficjenci środków otrzymanych z LGD w ramach PROW 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listowni...

Ogłoszenie o naborze 2/2018

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2018 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażane...

Ogłoszenie o naborze 1/2018

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2018 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej&n...

Ogłoszenie o naborze 3/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 3/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej ...

Ogłoszenie o naborze 2/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokaln...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru 1/2017

1. Ile  punktów otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 12 "Zrównoważony rozwój obszau LSR" ? Liczba punktów dla mieszkańców poszczególnych gmin zostala przedstawiona w poniższej tabeli: Lp Gm...

Ogłoszenie o naborze 1/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparci...

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2017/G o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez ...

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2017/Go powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez s...

Najczęściej zadawane pytania w zakresie poddziałania 19.2

Poniżej zamieszczony został link, pod którym opublikowano dokument zawierający pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów W...

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji typu własne i inne. W instr...

Dodatkowe instrukcje dotyczące przygotowania dokumentów w ramach naboru 2/2016

Uprzejmie informujemy, iż załączamy poniżej dokumenty stanowące instrukcje pomocne przy wpełnianiu załączników wniosku w ramach naboru 2/2016 dotyczącego dotacji na rozwój działalności gospodarczej. Poniżej znajdą Państwo m.in.: INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNE...

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJogłasza nabór wniosków nr 2/2016 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparci...

Ogłoszenie o naborze nr 1.2.1/2016/1

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1.2.1/2016/1 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW