Kryteria wyboru

Kryteria wyboru obowiązujące od 17 czerwca 2021 r.

W dnia 17 czerwca 2021 r. Rada Programowa przyjeła Uchwałę nr 19/2021 w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Kryteria wyboru obowiązujące od 18 września 2020 r.

W dniu 18 września 2020 roku Rada Programowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przyjeła uchwałą nr 17/2020 kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie po...

Kryteria wyboru obowiązujące od 24 czerwca 2019 roku

W dniu 24 czerwca 2019 roku Rada Programowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przyjeła uchwałą nr 27/2019 kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pom...

Nowe kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy

  Poniżej prezentujemy nowe kryteria wyboru operacji w ramch Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy obowiązujące od lipca 2018 r. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców   Lp. Kryterium Sposób oceny/Uszczegółowienie Prz...

Kryteria zgodności z LSR

Poniżej zamieszczamy Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, które musi spełnić każdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie w ramach prowadzonych przez LGD naborów. Niespełnienie poniższysz kryteriów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.   Kryteria z...

Minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć

Poniżej zamieszczamy minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć. Każdy wniosek aby uzyskać dofinansowanie musi uzyskać minimalną liczbę punktów wskazaną dla poszczególnych przedsiewięć i kryteriów. Wnioski, które nie uzyskają minimalnej liczby punkt&oacut...

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych. wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji, wsparcie organizacji wy...

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej. wsparcie rozwoju infrastruktury kulturalnej, wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej. 1. Stopień realizacji wskaźników LSR Max. liczba punktów – 10. g...

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości. ·         wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, ·         wspa...

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy. wsparcie tworzenia nowych miejsc, wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw, wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 1. Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy Max. liczba punktów –...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW