2020-12-22 11:14:33

Kryteria wyboru dla premii na zakładanie działalności obowiązujące od września 2020 r.

 

Kryteria wyboru operacji/grantobiorców

 

Lp. 

Kryterium 

Sposób oceny/Uszczegółowienie 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy. 

 • wsparcie tworzenia nowych miejsc,
 • wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw,
 • wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

1.

Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy

Max. liczba punktów – 1. 

 • zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż jednego etatu średniorocznie – 0 pkt.,
 • zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż jednego etatu średniorocznie – 1 pkt.

2.

Wsparcie ludzi młodych w wejściu na rynek pracy

Max. liczba punktów – 2.

Wnioskodawcą jest osoba, która w roku składania wniosku o przyznanie pomocy:

 • ukończy 35 lat - 0 pkt.,
 • ukończy 25 lat i nie ukończy 35 lat - 1 pkt.,
 • nie ukończy 25 lat – 2 pkt.

 

Uwaga:

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

3.

Wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć

Max. liczba punktów – 1.

Wnioskodawcą jest:

 • kobieta - 0 pkt.,
 • mężczyzna - 1 pkt.

Uwaga:

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

4.

Wsparcie kobiet powracających na rynek pracy

Max. liczba punktów – 2.

Wnioskodawcą jest kobieta wychowująca dziecko, które w roku poprzedzającym składanie wniosków:

 • ukończyło rok życia - 1 pkt.,
 • nie ukończyło pierwszego roku życia - 2 pkt.

Wnioskodawcy niespełniający powyższych warunków otrzymują 0 pkt.

Uwaga:

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

5.

Wsparcie osób bezrobotnych

Max. liczba punktów – 1.

Wnioskodawcą -jest osoba, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy była:

 • zarejestrowana jako bezrobotna nie dłużej niż rok - 0 pkt.,
 • zarejestrowana jako bezrobotna co najmniej rok - 1 pkt.

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

Uwaga:

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

6.

Wsparcie osób po 50 roku życia

Max. liczba punktów – 2. 

Wnioskodawcą jest osoba, która w roku składania wniosku o przyznanie pomocy:

 • będzie mieć ukończone 50 lat - 2 pkt.,
 • nie ukończy 50 lat - 0 pkt.

Uwaga:

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

7.

Dotychczasowe doświadczenie w  prowadzeniu działalności gospodarczej

Max. liczba punktów – 3. 

Wnioskodawcą jest osoba, która podejmuje działalność gospodarczą:

 • po raz pierwszy: 3 pkt.,
 • po raz drugi: 1 pkt
 • po raz trzeci i kolejny: 0 pkt.

Uwaga:

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

8.

Dotychczasowe korzystanie ze wsparcia finansowego

Max. liczba punktów – 5. 

Wnioskodawcą jest osoba, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała na podjęcie działalności gospodarczej pomoc finansową publiczną w kwocie :

 • 75 tys. zł i większej: 0 pkt,
 • większej lub równej 40 tys. zł i mniejszej niż  75 tys. zł – 1 pkt,
 • większej lub równej 20 tys. zł i mniejszej  niż 40 tys. zł – 2 pkt,
 • poniżej 20 tys. zł – 3 pkt,
 • nie korzystała ze wsparcia w tym zakresie: 5 pkt.

Uwaga:

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie danych w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej dostępnych na stronie Internetowej sudop.uokik.gov.pl

Kryterium stosowane tylko w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

9.

Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym

Max. liczba punktów – 2.

Operacja dotyczy uruchomienia lub wsparcia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kodów PKD 2007 sekcja C, które wykorzystuje lub przetwarza w stosowanym procesie produkcji surowce wtórne - 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

10.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Max. liczba punktów – 3.

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wsparte przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii - 3 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

11.

Innowacyjność operacji

Max. liczba punktów – 1.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w zakresie działalności gospodarczej, której dotyczy zaplanowana operacja, określonej numerem PKD:

a)    wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub

b)    wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub

c)    otworzy nowe rynki zbytu, lub

d)    zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub

e)    zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,

f)     wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

- 1 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

 

 

 

12.

Wsparcie rozwoju przemysłu

Max. liczba punktów – 6.

 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej innej niż w zakresie kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 0 pkt.
 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe i przychód z działalności z zakresu kodów PKD 2007 Sekcja C stanowi co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie wartościowego poziomu sprzedaży- 3 pkt.
 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe i przychód z działalności z zakresu kodów PKD 2007 Sekcja C stanowi co najmniej 50% zakładanego w biznesplanie wartościowego poziomu sprzedaży- 6 pkt.

 

13.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 3.

 • Nie ma żadnej gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca -  0 pkt.
 • Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 0,5 pkt.
 • Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1 pkt.
 • Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1,5 pkt.
 • Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.
 • Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 2,5  pkt.
 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na najmniejszą kwotę - 3 pkt.

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

14.

Miejsce zameldowania/siedziby wnioskodawcy

Max. liczba punktów – 8.

Wnioskodawca na dzień składania wniosków zameldowany jest lub ma siedzibę na obszarze LSR nie krócej niż 12 mies. w miejscowości zamieszkałej przez:

 • więcej niż 1000 osób – 6 pkt.,
 • więcej niż 600 osób i nie więcej niż 1000 – 7 pkt.,
 • nie więcej niż 600 osób – 8 pkt.

 

Uwaga:

Liczba mieszkańców w miejscowościach badana jest na podstawie danych Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków otrzymują 0 pkt.

15.

Udział w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD

Max. liczba punktów – 3.

 • wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 0 pkt.,
 • wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 3 pkt.

 

Uwaga:

Punkty przyznane zostaną wnioskodawcy, którego obecność na szkoleniu/spotkaniu informacyjnym potwierdzona będzie wpisem na listę obecności.

 

16

Zakres operacji

Max. liczba punktów – 3. 

 • wnioskodawca nie zaplanował prac remontowych lub budowlanych lub wykończeniowych objętych operacją – 3 pkt.
 • wnioskodawca zaplanował prace remontowe lub budowlane lub wykończeniowe objęte operacją – 0 pkt.

 

   

 

   
   

 

Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu

Lp. 

Nazwa przedsięwzięcia 

Minimalne wymagania 

1.

Przedsięwzięcie 1.1.1

Nowe miejsca pracy.

Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej:

 • 21 pkt. spośród 46 w przypadku konkursu dot. wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
 • 19 pkt. spośród 42 w przypadku konkursu niedotyczącego wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.1.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW