Ankiety Monitorujące

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  Beneficjenci składa IMRB /IPRO, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki...

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnia ankiety monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR. Do wypełnienia ankiety monitorującej zobowiązani są beneficjenci środków otrzymanych z LGD w ramach PROW 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listowni...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW