2016-11-09 12:20:41

Kryteria wyboru obowiązkujące przedsiębiorców wnioskujących o dotacje na rozwój działalności

Beneficjent wnioskujący o dotacje na rozwój działalności gospodarczej, musi pamiętać, iż wnioski zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów wyboru. Dofinansowanie otrzymają operacje, które uzyskają największą liczbę punktów i będą mieśliły się w limicie dostępnych w ramach konkursu środków. Ponadto przygotowując wniosek należy spełnić minimalne wymagania obowiązujące dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 14 pkt. spośród 27 możliwych do otrzymania w ramach następujących kryteriów wyboru operacji:

 • Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy,
 • Innowacyjność operacji,
 • Intensywność pomocy,
 • Spójność biznesplanu,
 • Wsparcie rozwoju przemysłu,
 • Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

1.

Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy

Max. liczba punktów – 2.

 • zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż jeden etat średniorocznie lub operacja realizowana jest w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – 0 pkt.,
 • zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż dwóch etatów średniorocznie – 1 pkt.,
 • zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż dwa etaty średniorocznie – 2 pkt.

2.

Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym

Max. liczba punktów – 2.

Operacja dotyczy uruchomienia lub wsparcia przedsiębiorstwa wykorzystujących lub przetwarzających w stosowanym procesie produkcji surowce wtórne - 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

3.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Max. liczba punktów – 3.

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wsparte przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać lub wprowadzać na rynek odnawialne źródła energii - 3 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

4.

Innowacyjność operacji

Max. liczba punktów – 2 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w swoim obszarze - zakresie działania:

 • wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
 • wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
 • otworzy nowe rynki zbytu, lub
 • zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
 • zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
 • wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

5.

Intensywność pomocy

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:

 • będzie równa 70% - 0 pkt.,
 • większa niż 68% i nie większa niż 70% - 1 pkt.,
 • większa niż 66% i nie większa niż 68% - 2 pkt.,
 • większa niż 64% i nie większa niż 66% - 3 pkt.,
 • większa niż 62% i nie większa niż 64% - 4 pkt.,
 • większa niż 60% i nie większa niż 62% - 5 pkt.,
 • nie większa niż 60% - 6 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie dotyczy konkursy ogłoszonego w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

6.

Spójność biznesplanu

Max. liczba punktów – 5.

 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi elementami biznesplanu, rozumiana jako niezgodność informacji zawartych w co najmniej jednej części biznesplanu z podanymi w pozostałych jego częściach lub z informacjami wskazanymi we wniosku o przyznanie pomocy - 0 pkt.
 • Biznesplan i wniosek o przyznanie pomocy przygotowane zostały w sposób spójny - 5 pkt.

7.

Wsparcie rozwoju przemysłu

Max. liczba punktów – 6.

 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej innej niż w zakresie kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 0 pkt.
 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący sie w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 6 pkt.

8.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 6.

 • W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW