2016-11-09 12:20:41

Kryteria wyboru obowiązkujące przedsiębiorców wnioskujących o dotacje na rozwój działalności

Beneficjent wnioskujący o dotacje na rozwój działalności gospodarczej, musi pamiętać, iż wnioski zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów wyboru. Dofinansowanie otrzymają operacje, które uzyskają największą liczbę punktów i będą mieśliły się w limicie dostępnych w ramach konkursu środków. Ponadto przygotowując wniosek należy spełnić minimalne wymagania obowiązujące dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 14 pkt. spośród 27 możliwych do otrzymania w ramach następujących kryteriów wyboru operacji:

 • Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy,
 • Innowacyjność operacji,
 • Intensywność pomocy,
 • Spójność biznesplanu,
 • Wsparcie rozwoju przemysłu,
 • Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

1.

Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy

Max. liczba punktów – 2.

 • zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż jeden etat średniorocznie lub operacja realizowana jest w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – 0 pkt.,
 • zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż dwóch etatów średniorocznie – 1 pkt.,
 • zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż dwa etaty średniorocznie – 2 pkt.

2.

Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym

Max. liczba punktów – 2.

Operacja dotyczy uruchomienia lub wsparcia przedsiębiorstwa wykorzystujących lub przetwarzających w stosowanym procesie produkcji surowce wtórne - 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

3.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Max. liczba punktów – 3.

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wsparte przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać lub wprowadzać na rynek odnawialne źródła energii - 3 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

4.

Innowacyjność operacji

Max. liczba punktów – 2 pkt.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w swoim obszarze - zakresie działania:

 • wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
 • wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
 • otworzy nowe rynki zbytu, lub
 • zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
 • zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
 • wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

5.

Intensywność pomocy

Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:

 • będzie równa 70% - 0 pkt.,
 • większa niż 68% i nie większa niż 70% - 1 pkt.,
 • większa niż 66% i nie większa niż 68% - 2 pkt.,
 • większa niż 64% i nie większa niż 66% - 3 pkt.,
 • większa niż 62% i nie większa niż 64% - 4 pkt.,
 • większa niż 60% i nie większa niż 62% - 5 pkt.,
 • nie większa niż 60% - 6 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie dotyczy konkursy ogłoszonego w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

6.

Spójność biznesplanu

Max. liczba punktów – 5.

 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi elementami biznesplanu, rozumiana jako niezgodność informacji zawartych w co najmniej jednej części biznesplanu z podanymi w pozostałych jego częściach lub z informacjami wskazanymi we wniosku o przyznanie pomocy - 0 pkt.
 • Biznesplan i wniosek o przyznanie pomocy przygotowane zostały w sposób spójny - 5 pkt.

7.

Wsparcie rozwoju przemysłu

Max. liczba punktów – 6.

 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej innej niż w zakresie kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 0 pkt.
 • Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący sie w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 6 pkt.

8.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 6.

 • W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW