2019-07-09 10:59:02

Kryteria wyboru dotacji na rozwój działalności gospodarczej obowiązujące od 24 czerwca 2019 roku

Od dnia 24 czerwca 2019 roku dla operacji typu dotacje na rozwój działalności gospodarczej obowiązują nastepujące kryteria wyboru:


 

1) Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy Max. liczba punktów – 1.
• zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż jednego etatu średniorocznie – 0 pkt.,
• zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż jednego etatu średniorocznie – 1 pkt.
2) Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym Max. liczba punktów – 2.
Operacja dotyczy uruchomienia lub wsparcia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kodów PKD 2007 sekcja C, które wykorzystuje lub przetwarza w stosowanym procesie produkcji surowce wtórne - 2 pkt.
Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.
3) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Max. liczba punktów – 3.
Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wsparte przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii - 3 pkt.
Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.
4) Innowacyjność operacji Max. liczba punktów – 1.
Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w zakresie działalności gospodarczej, której dotyczy zaplanowana operacja, określonej numerem PKD:
a) wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
b) wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
c) otworzy nowe rynki zbytu, lub
d) zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
e) zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
f) wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.
- 1 pkt.
Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.
5) Intensywność pomocy Max. liczba punktów – 6.
Wniosek o przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:
• będzie równa 70% - 0 pkt.,
• większa niż 68% i nie większa niż 70% - 1 pkt.,
• większa niż 66% i nie większa niż 68% - 2 pkt.,
• większa niż 64% i nie większa niż 66% - 3 pkt.,
• większa niż 62% i nie większa niż 64% - 4 pkt.,
• większa niż 60% i nie większa niż 62% - 5 pkt.,
• nie większa niż 60% - 6 pkt.
Uwaga:
Kryterium nie dotyczy konkursy ogłoszonego w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
6) Wsparcie rozwoju przemysłu Max. liczba punktów – 6.
• Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej innej niż w zakresie kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 0 pkt.
• Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe i przychód z działalności z zakresu kodów PKD 2007 Sekcja C stanowi co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie wartościowego poziomu sprzedaży- 3 pkt.
• Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe i przychód z działalności z zakresu kodów PKD 2007 Sekcja C stanowi co najmniej 50% zakładanego w biznesplanie wartościowego poziomu sprzedaży- 6 pkt.
7) Zrównoważony rozwój obszaru LSR Max. liczba punktów – 3.
• Nie ma żadnej gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca -  0 pkt.
• Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 0,5 pkt.
• Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1 pkt.
• Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1,5 pkt.
• Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.
• Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 2,5  pkt.
• Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na najmniejszą kwotę - 3 pkt.
W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.
8) Miejsce zameldowania/siedziby wnioskodawcy Max. liczba punktów – 6.
Wnioskodawca na dzień składania wniosków zameldowany jest lub ma siedzibę na obszarze LSR nie krócej niż 12 mies. w miejscowości zamieszkałej przez:
• więcej niż 1000 osób – 6 pkt.,
• więcej niż 600 osób i nie więcej niż 1000 – 7 pkt.,
• nie więcej niż 600 osób – 8 pkt.
Uwaga:
Liczba mieszkańców w miejscowościach badana jest na podstawie danych Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek.
Osoby, które nie spełniają powyższych warunków otrzymują 0 pkt.
9) Udział w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD Max. liczba punktów – 3.
• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 0 pkt.,
• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 3 pkt.
Uwaga:
Punkty przyznane zostaną wnioskodawcy, którego obecność na szkoleniu/spotkaniu informacyjnym potwierdzona będzie wpisem na listę obecności.
10) Zakres operacji Max. liczba punktów – 3.
• wnioskodawca nie zaplanował prac remontowych lub budowlanych lub wykończeniowych objętych operacją – 3 pkt.
• wnioskodawca zaplanował prace remontowe lub budowlane lub wykończeniowe objęte operacją – 0 pkt.
11) Wartość dofinansowania Max. liczba punktów – 5.
• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania nie wyższą niż 25 tys. zł – 6 pkt,
• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 25 tys. zł nie wyższą niż 100 tys. zł - 4 pkt,
• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 100 tys. zł nie wyższą niż 140 tys. zł – 3 pkt,
• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 140 tys. zł nie wyższą niż 170 tys. zł – 2 pkt.
• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 170 tys. zł nie wyższą niż 190 tys. zł – 1 pkt,
• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 190 tys. zł – 0 pkt.
Uwaga:
Kryterium nie dotyczy konkursy ogłoszonego w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

1) Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy Max. liczba punktów – 1.

• zakres operacji przewiduje utworzenie nie więcej niż jednego etatu średniorocznie – 0 pkt.,

• zakres operacji przewiduje utworzenie więcej niż jednego etatu średniorocznie – 1 pkt.

 

2) Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym Max. liczba punktów – 2.

Operacja dotyczy uruchomienia lub wsparcia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kodów PKD 2007 sekcja C, które wykorzystuje lub przetwarza w stosowanym procesie produkcji surowce wtórne - 2 pkt.

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

 

3) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Max. liczba punktów – 3.

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wsparte przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii - 3 pkt.

 Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

 

4) Innowacyjność operacji Max. liczba punktów – 1.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w zakresie działalności gospodarczej, której dotyczy zaplanowana operacja, określonej numerem PKD:

a) wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub

b) wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub

c) otworzy nowe rynki zbytu, lub

d) zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub

e) zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,

f) wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

- 1 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

 

5) Intensywność pomocy Max. liczba punktów – 6.

Wniosek o przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:

• będzie równa 70% - 0 pkt.,

• większa niż 68% i nie większa niż 70% - 1 pkt.,

• większa niż 66% i nie większa niż 68% - 2 pkt.,

• większa niż 64% i nie większa niż 66% - 3 pkt.,

• większa niż 62% i nie większa niż 64% - 4 pkt.,

• większa niż 60% i nie większa niż 62% - 5 pkt.,

• nie większa niż 60% - 6 pkt.

 

6) Wsparcie rozwoju przemysłu Max. liczba punktów – 6.

• Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej innej niż w zakresie kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe - 0 pkt.

• Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe i przychód z działalności z zakresu kodów PKD 2007 Sekcja C stanowi co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie wartościowego poziomu sprzedaży- 3 pkt.

• Zakres inwestycji dotyczy uruchomienia lub rozwijania działalności gospodarczej wpisujący się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe i przychód z działalności z zakresu kodów PKD 2007 Sekcja C stanowi co najmniej 50% zakładanego w biznesplanie wartościowego poziomu sprzedaży- 6 pkt.

 

7) Zrównoważony rozwój obszaru LSR Max. liczba punktów – 3.

• Nie ma żadnej gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 0 pkt.

• Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 0,5 pkt.

• Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1 pkt.

• Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 1,5 pkt.

• Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.

• Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na większą kwotę, niż przedsiębiorcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca – 2,5 pkt.

• Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają przedsiębiorcy, którym dotychczas przyznano dofinansowanie i zostali wskazani na liście operacji wybranych w limicie dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 na najmniejszą kwotę - 3 pkt.

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

 

8) Miejsce zameldowania/siedziby wnioskodawcy Max. liczba punktów – 6.

Wnioskodawca na dzień składania wniosków zameldowany jest lub ma siedzibę na obszarze LSR nie krócej niż 12 mies. w miejscowości zamieszkałej przez:

• więcej niż 1000 osób – 6 pkt.,

• więcej niż 600 osób i nie więcej niż 1000 – 7 pkt.,

• nie więcej niż 600 osób – 8 pkt.

 

Uwaga:

Liczba mieszkańców w miejscowościach badana jest na podstawie danych Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków otrzymują 0 pkt.

 

9) Udział w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD Max. liczba punktów – 3.

• wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 0 pkt.,

• wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach prowadzonego naboru wniosków – 3 pkt.

 

Uwaga:

Punkty przyznane zostaną wnioskodawcy, którego obecność na szkoleniu/spotkaniu informacyjnym potwierdzona będzie wpisem na listę obecności.

 

10) Zakres operacji Max. liczba punktów – 3.

• wnioskodawca nie zaplanował prac remontowych lub budowlanych lub wykończeniowych objętych operacją – 3 pkt.

• wnioskodawca zaplanował prace remontowe lub budowlane lub wykończeniowe objęte operacją – 0 pkt.

 

11) Wartość dofinansowania Max. liczba punktów – 5.

• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania nie wyższą niż 25 tys. zł – 6 pkt,

• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 25 tys. zł nie wyższą niż 100 tys. zł - 4 pkt,

• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 100 tys. zł nie wyższą niż 140 tys. zł – 3 pkt,

• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 140 tys. zł nie wyższą niż 170 tys. zł – 2 pkt.

• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 170 tys. zł nie wyższą niż 190 tys. zł – 1 pkt,

• Beneficjent wnioskuje o kwotę dofinansowania wyższą niż 190 tys. zł – 0 pkt.

 

Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej:

19 pkt. spośród 42 w przypadku konkursu niedotyczącego wyboru operacji z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.1.

 

 

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW