2016-05-04 11:55:10

Zasady otrzymania dotacji na infrastrukturę służącą społeczności lokalnej.

Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, jst, instytucje kultury dla których organizatorem jest jst działające na obszarze lokalnej grupy działania mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Jeden beneficjent w okresie programowania 2014-2020 może pozyskać dofinansowanie wynoszące 300 tys. złotych w całości pokrywające koszty związane z realizacją inwestycji.

 

Celem przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej jest stworzenie infrastruktury, która będzie bazą dla organizacji różnych form aktywności lokalnej poprawiającą atrakcyjność obszaru LSR jako miejsca dobrego do życia. Stworzone obiekty umożliwią mieszkańcom realizację własnych pasji i będą stanowić płaszczyznę do integracji społecznej.

W trakcie prowadzonych spotkań z udziałem mieszkańców wskazywano potrzebę zapewnienia prawidłowego wykorzystania tworzonej infrastruktury, tak, aby budowane świetlice czy place zabaw nie stały puste i miały swoich gospodarzy.

Przyjęto, że przedsięwzięcie to będzie realizowane głównie przez organizacje pozarządowe. Efektem takiego podejścia będzie wzmocnienie:

  • odpowiedzialności społeczności lokalnej za powstałą infrastrukturę,
  • organizacji pozarządowych działających na obszarze lsr, które zyskają w ten sposób doświadczenie, jak również w przypadku operacji dot. infrastruktury kulturalnej, miejsca do prowadzenia swojej działalności.

 

Warunki dostępu dla Przedsięwzięcia 1.2.1:

Przewiduje się do realizacji operacje polegające tylko i wyłącznie na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

  • rekreacyjnej, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej lub obiektu handlowego lub w promieniu 200 m. od działki, na której znajdują się takie obiekty,
  • kulturalnej, w miejscowościach, w których nie istnieją obiekty pełniące podobne funkcje.

Uzasadnienie

Zadaniem przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury, która będzie bazą dla organizacji innych form aktywności lokalnej poprawiającą atrakcyjność obszaru LSR jako miejsca dobrego do życia. Stworzona infrastruktura umożliwi mieszkańcom realizację własnych pasji i stworzy płaszczyznę do integracji społecznej. Aby zapewnić zrównoważony rozwój obszaru LSR preferowane będą inwestycje realizowane w mniejszych miejscowościach, nie będących siedzibą gmin. Z wniosków wyciągniętych w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych wynika, że wsparcie powinny otrzymać inwestycje w obiekty, które w przyszłości będą właściwie wykorzystywane, stąd przedstawione powyżej warunki dostępu.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW