2019-01-30 10:22:44

Zapraszamy do konsultacji LSR

Duże zainteresowanie projektami grantowymi potwierdziło, iż problemy i zapotrzebowanie zidentyfikowane w ramach diagnozy obszaru lgd przeprowadzonej na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w zakresie inicjatyw społeczno – kulturalnych zostało zaadresowane właściwie. Na obszarze lgd mieszkańcy nadal mają ograniczony dostęp do imprez kulturalnych i innych wydarzeń służących integracji społeczności lokalnej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalne organizacje pozarządowe oraz dzięki możliwości alokacji środków w ramach dostępnego budżetu na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej planuje wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju n lata 2014 – 2020. Uwzględniając fakt, iż przeprowadzone w latach 2017 - 2018 projekty grantowe w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych zrealizowały wskaźniki zakładane dla ww. Przedsięwzięcia, w celu uzyskania możliwości podjęcia dodatkowych działań w tym zakresie, istnieje konieczność zmiany LSR poprzez wprowadzenie nowej operacji – Projektu współpracy oraz przypisanie do niego planu, budżetu i wskaźników. Zmiany zostały wprowadzone w prezentowanej poniżej wersji LSR na lata 2014 - 2020 i niniejszym przedkładamy je do konsultacji. Ewentualne uwagi i komentarze prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-srws.pl do dnia 20.02.2019 r.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW