2017-08-23 11:46:19

Ostateczne wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów. 

Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego Biznesplan podlegał ocenie.

Po opublikowaniu Listy rankingowej wstępnej w terminie przewidzianym w Regulaminie wpłynęło jedno odwołanie dotyczące wniosku nr 8-BP-SRWS/0081/2017. W dniu 22 sierpnia 2017 r. Biznesplan został ponownie oceniony przez dwie inne osoby nie oceniające wniosku pierwotnie stanowiących członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny  biznesplanu jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. 

W wyniku ponownej oceny wniosków Lista rankingowa ostateczna uległa zmianie. Zgodnie z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

Listy rankingowa wniosków ostateczna zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" znajdują się poniżej w załączniku.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW