2017-08-23 11:46:19

Ostateczne wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów. 

Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego Biznesplan podlegał ocenie.

Po opublikowaniu Listy rankingowej wstępnej w terminie przewidzianym w Regulaminie wpłynęło jedno odwołanie dotyczące wniosku nr 8-BP-SRWS/0081/2017. W dniu 22 sierpnia 2017 r. Biznesplan został ponownie oceniony przez dwie inne osoby nie oceniające wniosku pierwotnie stanowiących członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny  biznesplanu jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. 

W wyniku ponownej oceny wniosków Lista rankingowa ostateczna uległa zmianie. Zgodnie z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

Listy rankingowa wniosków ostateczna zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" znajdują się poniżej w załączniku.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW