2016-06-22 09:48:35

Minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć

Poniżej zamieszczamy minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć. Każdy wniosek aby uzyskać dofinansowanie musi uzyskać minimalną liczbę punktów wskazaną dla poszczególnych przedsiewięć i kryteriów. Wnioski, które nie uzyskają minimalnej liczby punktów nie zostaną dofinansowane nawet w przypadku niewykorzystania puli środków przewidzianych na konkurs.

 

Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Minimalne wymagania

1.

Przedsięwzięcie 1.1.1

Nowe miejsca pracy.

Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 21 pkt. spośród 41 możliwych do otrzymania w ramach następujących kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.1:

 • Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy,
 • Wsparcie ludzi młodych w wejściu na rynek pracy,
 • Wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć,
 • Wsparcie kobiet powracajacych na rynek pracy,
 • Wsparcie osób bezrobotnych,
 • Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • Innowacyjność operacji,
 • Spójność biznesplanu,
 • Wsparcie rozwoju przemysłu,
 • Zrównoważony rozwój obszaru LSR,
 • Miejsce zameldowania siedziby wnioskodawcy,
 • Udział w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD.

 

 

2.

Przedsięwzięcie 1.1.2

Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 21 pkt. spośród 40 możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru grantów obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.2.

 

 

3.

Przedsięwzięcie 1.2.1

Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 12 pkt. spośród 23 możliwych do otrzymania w ramach następujących kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.1:

 • Stopień realizacji wskaźników LSR,
 • Innowacyjność,
 • Miejsce realizacji operacji,
 • Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

 

4.

Przedsięwzięcie 1.2.2

Wzmocnienie więzi społecznych.

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 27 pkt. spośród 51 możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru grantów obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.2.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW