2016-06-22 09:48:35

Minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć

Poniżej zamieszczamy minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć. Każdy wniosek aby uzyskać dofinansowanie musi uzyskać minimalną liczbę punktów wskazaną dla poszczególnych przedsiewięć i kryteriów. Wnioski, które nie uzyskają minimalnej liczby punktów nie zostaną dofinansowane nawet w przypadku niewykorzystania puli środków przewidzianych na konkurs.

 

Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Minimalne wymagania

1.

Przedsięwzięcie 1.1.1

Nowe miejsca pracy.

Wniosek o przyznanie pomocy spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 21 pkt. spośród 41 możliwych do otrzymania w ramach następujących kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.1:

 • Wsparcie zwiększenia liczby miejsc pracy,
 • Wsparcie ludzi młodych w wejściu na rynek pracy,
 • Wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć,
 • Wsparcie kobiet powracajacych na rynek pracy,
 • Wsparcie osób bezrobotnych,
 • Wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • Innowacyjność operacji,
 • Spójność biznesplanu,
 • Wsparcie rozwoju przemysłu,
 • Zrównoważony rozwój obszaru LSR,
 • Miejsce zameldowania siedziby wnioskodawcy,
 • Udział w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD.

 

 

2.

Przedsięwzięcie 1.1.2

Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 21 pkt. spośród 40 możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru grantów obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.1.2.

 

 

3.

Przedsięwzięcie 1.2.1

Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 12 pkt. spośród 23 możliwych do otrzymania w ramach następujących kryteriów wyboru operacji obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.1:

 • Stopień realizacji wskaźników LSR,
 • Innowacyjność,
 • Miejsce realizacji operacji,
 • Zrównoważony rozwój obszaru LSR.

 

4.

Przedsięwzięcie 1.2.2

Wzmocnienie więzi społecznych.

Wniosek o powierzenie grantu spełnił minimalne wymagania jeżeli otrzyma co najmniej 27 pkt. spośród 51 możliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriów wyboru grantów obowiązujących dla Przedsięwzięcia 1.2.2.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW