2016-06-22 09:56:52

Kryteria zgodności z LSR

Poniżej zamieszczamy Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, które musi spełnić każdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie w ramach prowadzonych przez LGD naborów. Niespełnienie poniższysz kryteriów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020

Operację/grant uznaje się za zgodną/y z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, taką/ki która/y spełnia wszystkie warunki określone w poniższych Kryteriach zgodności z LSR 2014-2020.

Lp.

Nazwa kryterium zgodności z LSR 2014-2020

Warunek

1.

Kryterium zgodności z wskaźnikami produktu

W wyniku realizacji operacji/grantu zostanie osiągnięty przynajmniej jeden wskaźnik produktu określony w LSR 2014-2020 dla danego przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków/konkurs grantowy.

 

 

2.

Kryterium minimalnych wymagań

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu uzyskał co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach kryteriów wyboru operacji/grantów określonych dla danego przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków/konkurs grantowy.

 

 

3.

Kryterium zgodności z PROW 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu jest zgodny z PROW 2014-2020.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW