2016-06-22 09:56:52

Kryteria zgodności z LSR

Poniżej zamieszczamy Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, które musi spełnić każdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie w ramach prowadzonych przez LGD naborów. Niespełnienie poniższysz kryteriów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020

Operację/grant uznaje się za zgodną/y z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, taką/ki która/y spełnia wszystkie warunki określone w poniższych Kryteriach zgodności z LSR 2014-2020.

Lp.

Nazwa kryterium zgodności z LSR 2014-2020

Warunek

1.

Kryterium zgodności z wskaźnikami produktu

W wyniku realizacji operacji/grantu zostanie osiągnięty przynajmniej jeden wskaźnik produktu określony w LSR 2014-2020 dla danego przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków/konkurs grantowy.

 

 

2.

Kryterium minimalnych wymagań

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu uzyskał co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach kryteriów wyboru operacji/grantów określonych dla danego przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków/konkurs grantowy.

 

 

3.

Kryterium zgodności z PROW 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy/powierzenie grantu jest zgodny z PROW 2014-2020.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW