2016-04-14 13:25:55

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych.

 • wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,
 • wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar objęty LSR,
  • wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

1.

Intensywność pomocy

Max. liczba punktów - 6

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy zakłada, że intensywność udzielonej pomocy:

 • będzie równa 80% - 0 pkt.,
 • większa niż 78% i nie większa niż 80% - 1 pkt.,
 • większa niż 76% i nie większa niż 78% - 2 pkt.,
 • większa niż 74% i nie większa niż 76% - 3 pkt.,
 • większa niż 72% i nie większa niż 74% - 4 pkt.,
 • większa niż 70% i nie większa niż 72% - 5 pkt.,
 • nie większa niż 70% - 6 pkt.

2.

Liczba partnerów

Max. liczba punktów – 5.

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy został złożony przez podmiot występujący w imieniu:

 • nie więcej niż dwóch partnerów - 1 pkt.,
 • więcej niż 2 partnerów i nie więcej niż 4 - 3 pkt.,
 • więcej niż 4 partnerów - 5 pkt.

z których każdy wniesie wkład własny finansowy.

W przypadku wniosków złożonych przez podmioty występujące samodzielnie - 0 pkt.

Uwaga:

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do Wniosku o powierzenie grantu kopię zawartej umowy partnerskiej, z której ma wynikać wielkość wkładu własnego finansowego wnoszona przez poszczególnych partnerów. W przypadku braku umowy partnerskiej lub nie określenia w niej wysokości wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych partnerów należy uznać, że wniosek został złożony samodzielnie.

3.

Kwota dofinansowania

Max. liczba punktów - 6

Wniosek o powierzenie grantu/przyznanie pomocy zakłada wielkość wsparcia w wysokości:

 • większej niż 45 tys. zł - 0 pkt.
 • większej niż 40 tys. zł i nie większej niż 45 tys. zł - 1 pkt.,
 • większej niż 35 tys. zł i nie większej niż 40 tys. zł - 2 pkt.,
 • większej niż 30 tys. zł i nie większej niż 35 tys. zł - 3 pkt.,
 • większej niż 25 tys. zł i nie większej niż 30 tys. zł - 4 pkt.,
 • większej niż 20 tys. zł i nie większej niż 25 tys. zł - 5 pkt.,
 • nie większej niż 20 tys. zł - 6 pkt.

4.

Wielkość wkładu rzeczowego

Max. liczba punktów – 4.

Wkład rzeczowy stanowi:

 • 50% wkładu własnego - 0 pkt.,
 • więcej niż 45% i mniejszy niż 50% wkładu własnego - 2 pkt.,
 • mniej niż 45% wkładu własnego - 4 pkt.

Uwaga:

Wkład rzeczowy, rozumiany jako wkład niefinansowy wniesiony przez Grantobiorcę w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej.

5.

Spójność wniosku o powierzenie grantu

Max. liczba punktów – 5.

 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o powierzenie grantu, rozumiana jako brak zgodności pomiędzy informacjami zawartymi w co najmniej jednej części wniosku z podanymi w pozostałych częściach - 0 pkt.
 • Wniosek o przyznanie pomocy przygotowany w sposób spójny - 5 pkt.

Uwaga:

Wniosek spójny to taki, w którym spełnione są warunki:

 • wielkość przyjętych wskaźników wynika z przewidzianych do realizacji zadań, i
 • wielkość przyjętych wskaźników wynika z zakresu rzeczowo-finansowego, i
 • zakres rzeczowo-finansowy wynika z przewidzianych do realizacji zadań.

W przypadku niespełnienia choć jednego z ww. warunków wniosek należy uznać za niespójny.

6.

Stopień realizacji wskaźników projektu grantowego

Max. liczba punktów - 5

Realizacja zadań przewidzianych w powierzonym grancie przyczynia się do osiągnięcia:

 • tylko jednego wskaźnika wskazanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej we wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego - 0 pkt.
 • realizacja zadań przewidzianych w powierzonym grancie przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego wskaźnika wskazanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej we wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego - 5 pkt.

7.

Innowacyjność operacji

Max. liczba punktów - 2

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w swoim obszarze - zakresie działania:

 • wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
 • wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
 • otworzy nowe rynki zbytu, lub
 • zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
 • zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
 • wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

- 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

8.

Propagowanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatycznym

Max. liczba punktów – 2.

Realizacja powierzonego grantu przyczyni się do popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zapobieganiu zmian klimatycznych - 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

9.

Promowanie najważniejszych atrakcji turystycznych obszaru lsr

Max. liczba punktów – 10.

Realizacja powierzonego grantu przewidziana została na terenie lub bezpośrednio przy:

 • Centrum Kulturowo Archeologicznym w Nowej Słupi, lub
 • Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, lub
 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie, lub
 • Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

- 10 pkt.

 

Realizacja powierzonego grantu w pozostałych miejscach - 0 pkt.

10.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 6.

 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę niż wnioskodawcy, mający siedzibę w innych gminach - 0 pkt.
 • Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 1 pkt.
 • Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.
 • Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 3 pkt.
 • Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 4 pkt.
 • Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 5 pkt.
 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na najmniejszą kwotę - 6 pkt.

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW