2016-04-14 13:20:45

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

 • wsparcie rozwoju infrastruktury kulturalnej,
 • wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej.

1.

Stopień realizacji wskaźników LSR

Max. liczba punktów – 10.

 • gdy wg. danych za rok poprzedzający rok składnia wniosków wskaźnik produktu Przedsięwzięcia 1.2.1 został już osiągnięty, tym samym realizacja operacji nie przyczynia się do zrealizowania nieosiągniętego jeszcze wskaźnika produktu - 0 pkt.
 • operacji przyczynia się do zrealizowania nieosiągniętego jeszcze wskaźnika produktu - 10 pkt.

2.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Max. liczba punktów - 5

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wykorzystywane będą odnawialne źródła energii - 5 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

3.

Innowacyjność

Max. liczba punktów – 2.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w swoim obszarze - zakresie działania:

 • wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
 • wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
 • otworzy nowe rynki zbytu, lub
 • zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
 • zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
 • wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

- 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

4.

Miejsce realizacji operacji

Max. liczba punktów – 5.

Operacja realizowana w miejscowości, w której:

 • znajduje się siedziba władz gminnych - 0 pkt.,
 • nie znajduje się siedziba władz gminnych - 5 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie stosowane w przypadku konkursów dotyczących wyboru operacji z zakresu infrastruktury turystycznej.

5.

Wielkość miejscowości

Max. liczba punktów

Operacja realizowana w miejscowości zamieszkanej przez:

 • co najmniej 5 tys. osób – 0 pkt.,
 • mniej niż 5 tys. osób – 1 pkt.

6.

Atrakcyjność turystyczna miejsca realizacji operacji

Max. liczba punktów – 8.

Operacja realizowana w miejscowości, w której znajduje się atrakcja turystyczna odwiedzana w ciągu roku wg. danych opublikowanych przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyską w roku poprzedzającym rok składania wniosku przez:

 • nie więcej niż 50 tys. lub brak danych dla danej miejscowości/atrakcji turystycznej - 0 pkt.,
 • więcej niż 50 tys. i nie więcej niż 100 tys. - 2 pkt.,
 • więcej niż 100 tys. i nie więcej niż 150 tys. - 4 pkt.,
 • więcej niż 150 tys. i nie więcej niż 200 tys. - 6 pkt.,
 • więcej niż 200 tys. - 8 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie stosowane w przypadku konkursów dotyczących wyboru operacji z zakresu infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej.

7.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 6.

 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę niż wnioskodawcy, mający siedzibę w innych gminach - 0 pkt.
 • Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 1 pkt.
 • Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.
 • Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 3 pkt.
 • Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 4 pkt.
 • Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 5 pkt.
 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na najmniejszą kwotę - 6 pkt.

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW