2016-04-14 13:20:45

Kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej.

 • wsparcie rozwoju infrastruktury kulturalnej,
 • wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej.

1.

Stopień realizacji wskaźników LSR

Max. liczba punktów – 10.

 • gdy wg. danych za rok poprzedzający rok składnia wniosków wskaźnik produktu Przedsięwzięcia 1.2.1 został już osiągnięty, tym samym realizacja operacji nie przyczynia się do zrealizowania nieosiągniętego jeszcze wskaźnika produktu - 0 pkt.
 • operacji przyczynia się do zrealizowania nieosiągniętego jeszcze wskaźnika produktu - 10 pkt.

2.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Max. liczba punktów - 5

Wniosek o przyznanie pomocy wskazuję, że w wyniku realizacji operacji wykorzystywane będą odnawialne źródła energii - 5 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

3.

Innowacyjność

Max. liczba punktów – 2.

Wniosek o przyznanie pomocy dotyczy wsparcia w ramach którego wnioskodawca w swoim obszarze - zakresie działania:

 • wprowadzi nowe wyroby, technologie, rozwiązania, lub
 • wprowadzi nową udoskonaloną metodę produkcji, lub
 • otworzy nowe rynki zbytu, lub
 • zastosuje nowe sposoby sprzedaży, zakupów, lub
 • zastosuje nowe surowce, półfabrykaty,
 • wprowadzi nowe rozwiązania w ramach stosowanych procesów, organizacji pracy, produkcji.

- 2 pkt.

 

Wnioskodawcy niespełniający powyższego warunku otrzymują 0 pkt.

4.

Miejsce realizacji operacji

Max. liczba punktów – 5.

Operacja realizowana w miejscowości, w której:

 • znajduje się siedziba władz gminnych - 0 pkt.,
 • nie znajduje się siedziba władz gminnych - 5 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie stosowane w przypadku konkursów dotyczących wyboru operacji z zakresu infrastruktury turystycznej.

5.

Wielkość miejscowości

Max. liczba punktów

Operacja realizowana w miejscowości zamieszkanej przez:

 • co najmniej 5 tys. osób – 0 pkt.,
 • mniej niż 5 tys. osób – 1 pkt.

6.

Atrakcyjność turystyczna miejsca realizacji operacji

Max. liczba punktów – 8.

Operacja realizowana w miejscowości, w której znajduje się atrakcja turystyczna odwiedzana w ciągu roku wg. danych opublikowanych przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyską w roku poprzedzającym rok składania wniosku przez:

 • nie więcej niż 50 tys. lub brak danych dla danej miejscowości/atrakcji turystycznej - 0 pkt.,
 • więcej niż 50 tys. i nie więcej niż 100 tys. - 2 pkt.,
 • więcej niż 100 tys. i nie więcej niż 150 tys. - 4 pkt.,
 • więcej niż 150 tys. i nie więcej niż 200 tys. - 6 pkt.,
 • więcej niż 200 tys. - 8 pkt.

Uwaga:

Kryterium nie stosowane w przypadku konkursów dotyczących wyboru operacji z zakresu infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej.

7.

Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Max. liczba punktów – 6.

 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę niż wnioskodawcy, mający siedzibę w innych gminach - 0 pkt.
 • Jeżeli jest jedna gmina, w której swoją siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 1 pkt.
 • Jeżeli są dwie gminy, w których swoje siedziby mają przedsiębiorcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 2 pkt.
 • Jeżeli są trzy gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 3 pkt.
 • Jeżeli są cztery gminy, w których swoje siedziby mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 4 pkt.
 • Jeżeli jest pięć gmin, w których swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas w poszczególnych gminach łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na większą kwotę, niż wnioskodawcy z gminy, w której swą siedzibę ma wnioskodawca - 5 pkt.
 • Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze gminy, w której swą siedzibę mają wnioskodawcy, którzy dotychczas łącznie otrzymali  dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia II na najmniejszą kwotę - 6 pkt.

 

W przypadku pierwszego organizowanego konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 wszyscy wnioskodawcy otrzymują 0 pkt.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW