2016-04-15 12:33:16

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących: 

 • kierowania całokształtem działalności LGD, 
 • przyjmowania, wykluczania i zawieszania w prawach Członków LGD, 
 • planów działalności LGD i preliminarzy budżetowych, 
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem LGD, 
 • decyzji o nabyciu lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
 • decyzji zaciągania zobowiązań finansowych, 
 • zwołania Walnego Zebrania, 
 • rozpatrywania sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności LGD, 
 • sprawozdań ze swej działalności przedkładanych na Walnym Zebraniu, 
 • przyjmowania i zmieniania Regulaminów wewnętrznych LGD dotyczących pracy organów, i ciał LGD innych niż: Walne Zebranie, Rada, Komisja Rewizyjna 
 • powołania i odwołania Dyrektora Biura LGD, 
 • zatrudniania pracowników Biura LGD, 
 • ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora i pracowników Biura LGD, 
 • udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Biura LGD, 
 • wysokości składek członkowskich, 
 • zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich, 
 • przyjmowania i zmieniania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 
 • zatwierdzania wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW, 
 • realizacji LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR, 
 • wykonywania innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach PROW.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW