2016-04-15 12:33:16

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących: 

 • kierowania całokształtem działalności LGD, 
 • przyjmowania, wykluczania i zawieszania w prawach Członków LGD, 
 • planów działalności LGD i preliminarzy budżetowych, 
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem LGD, 
 • decyzji o nabyciu lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
 • decyzji zaciągania zobowiązań finansowych, 
 • zwołania Walnego Zebrania, 
 • rozpatrywania sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności LGD, 
 • sprawozdań ze swej działalności przedkładanych na Walnym Zebraniu, 
 • przyjmowania i zmieniania Regulaminów wewnętrznych LGD dotyczących pracy organów, i ciał LGD innych niż: Walne Zebranie, Rada, Komisja Rewizyjna 
 • powołania i odwołania Dyrektora Biura LGD, 
 • zatrudniania pracowników Biura LGD, 
 • ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora i pracowników Biura LGD, 
 • udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Biura LGD, 
 • wysokości składek członkowskich, 
 • zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich, 
 • przyjmowania i zmieniania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 
 • zatwierdzania wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW, 
 • realizacji LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR, 
 • wykonywania innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach PROW.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW