2016-05-19 12:56:38

Wzmocnienie więzi społecznych

Celem przedsięwzięcia 1.2.2 jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby w zakresie integracji społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego obszaru LSR tj. kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji, promocji obszaru oraz podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Ponieważ z informacji zwrotnych uzyskanych od mieszkańców na różnych etapach prac nad LSR wynika, że jedną z potrzeb jest zaangażowanie ludności w rozwój swoich miejscowości, dlatego przyjęto, że przedsięwzięcie to będzie realizowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. A wśród kryteriów wyboru grantobiorców znalazły się warunki preferujące wspólne, partnerskie realizowanie podjętych działań.

 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych przewiduje następujące zakresy wsparcia:

  • wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,
  • wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar objęty LSR,
  • wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

 

Forma wsparcia

W ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektu grantowego. Ponadto w ramach powyższego przedsięwzięcia prowadzone będą działania aktywizacyjne zaplanowane i przedstawione w Planie komunikacji.

Uzasadnienie

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności dotyczące wzmacniania integracji społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych na etapie diagnozy problemów, czy formułowanych wniosków w analizie SWOT. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego obszaru LSR tj. kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji, promocja obszaru oraz podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Poprzez zaplanowane działania mieszkańcy zyskają możliwość aktywnego spędzania czasu na obszarze LSR, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, angażowania się w przedsięwzięcia ogólnodostępne służące lokalnej społeczności.

Grantobiorca

Grantobiorcą w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW