2016-05-19 12:56:38

Wzmocnienie więzi społecznych

Celem przedsięwzięcia 1.2.2 jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby w zakresie integracji społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego obszaru LSR tj. kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji, promocji obszaru oraz podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Ponieważ z informacji zwrotnych uzyskanych od mieszkańców na różnych etapach prac nad LSR wynika, że jedną z potrzeb jest zaangażowanie ludności w rozwój swoich miejscowości, dlatego przyjęto, że przedsięwzięcie to będzie realizowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. A wśród kryteriów wyboru grantobiorców znalazły się warunki preferujące wspólne, partnerskie realizowanie podjętych działań.

 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych przewiduje następujące zakresy wsparcia:

  • wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,
  • wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar objęty LSR,
  • wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

 

Forma wsparcia

W ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektu grantowego. Ponadto w ramach powyższego przedsięwzięcia prowadzone będą działania aktywizacyjne zaplanowane i przedstawione w Planie komunikacji.

Uzasadnienie

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności dotyczące wzmacniania integracji społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych na etapie diagnozy problemów, czy formułowanych wniosków w analizie SWOT. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego obszaru LSR tj. kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji, promocja obszaru oraz podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Poprzez zaplanowane działania mieszkańcy zyskają możliwość aktywnego spędzania czasu na obszarze LSR, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, angażowania się w przedsięwzięcia ogólnodostępne służące lokalnej społeczności.

Grantobiorca

Grantobiorcą w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW