2017-07-17 13:58:32

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Wszystkich grantobiorców, którzy w dniu 7 lipca 2017 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych, informujemy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów.

Przez każdą realizacją wydarzenia związanego z Projektem należy niezwłocznie poinformować Grantodawcę tj. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej o planowanych działaniach.

Ponadto informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW.
Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu (załączonym poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty tj. rachunki, faktury (opisane jak we wzorze poniżej).
Sprawozdanie grantobiorca zobowiązany jest złożyć w terminie wynikającym z umowy (po zrealizowaniu projektu i dokonaniu wszelkich platności związanych z realizacją grantu).
Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem osobnego konta bankowego wskazanego w umowie dotacji.

Poniżej zamieszczony został materiał szkoleniowy z dn. 07.07.2017 r., w którym określone są warunki wynikające z umowy powierzenia grantu, księga wizualizacji oraz wzory dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji projektu grantowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 41 30 74 938 e-mail" biuro@lgd-srws.pl

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW