2017-07-17 13:58:32

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Wszystkich grantobiorców, którzy w dniu 7 lipca 2017 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych, informujemy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów.

Przez każdą realizacją wydarzenia związanego z Projektem należy niezwłocznie poinformować Grantodawcę tj. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej o planowanych działaniach.

Ponadto informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW.
Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu (załączonym poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty tj. rachunki, faktury (opisane jak we wzorze poniżej).
Sprawozdanie grantobiorca zobowiązany jest złożyć w terminie wynikającym z umowy (po zrealizowaniu projektu i dokonaniu wszelkich platności związanych z realizacją grantu).
Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem osobnego konta bankowego wskazanego w umowie dotacji.

Poniżej zamieszczony został materiał szkoleniowy z dn. 07.07.2017 r., w którym określone są warunki wynikające z umowy powierzenia grantu, księga wizualizacji oraz wzory dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji projektu grantowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 41 30 74 938 e-mail" biuro@lgd-srws.pl

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW