2016-05-19 12:05:35

Iniciatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Kreowanie klimatu dla przedsiębiorczości to również szereg działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, czy też rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw przewiduje następujące obszary wsparcia:

  • wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych,
  • wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,
  • wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Forma wsparcia

W ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektu grantowego oraz projektów współpracy, w tym międzynarodowego projektu współpracy. Ponadto w ramach powyższego przedsięwzięcia prowadzone będą działania aktywizacyjne zaplanowane i przedstawione w Planie komunikacji.

Uzasadnienie

Sukces Przedsięwzięcia 1.1.1, w zakresie przyznawania premii, zależeć będzie nie tylko od liczby przyznanych dofinansowań, ale przede wszystkim od tego do kogo trafią te pieniądze i jak będą one wykorzystane. Czy będą to osoby przedsiębiorcze, zaradne, jednym słowem gotowe do podjęcia się założenia i prowadzenia własnej firmy. Dlatego, w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie będą mogły uzyskać inicjatywy związane ze wzmocnieniem postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.

Nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest podejmowanie działań marketingowych i promocyjnych, które wpływają na zwiększenie przychodów i zysków, w dalszej zaś perspektywie również na tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego w ramach LSR wspierane będą również inicjatywy służące rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, czy promujące gospodarczo region w różnych formach przekazu.

Grantobiorca

Grantobiorcą w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Grupy docelowe powierzonego grantu

W przypadku grantu dotyczącego kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych grupą docelową będzie określona w wyniku przeprowadzonych konsultacji grupa de-faworyzowana.

W pozostałych dwóch przypadkach grupą docelową powierzonych grantów będą osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW