2016-04-15 13:56:30

Deklaracje członkowskie

W załączonych poniżej plikach zamieszczono deklaracje członkowskie dla osób:
  • prawnych, 
  • fizycznych.

W przypadku osób prawnych deklaracja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Wraz z deklaracją należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta Gminy aktualnego odpisu z KRS. Niezależnie od formy prawnej osoby ubiegające się o członkostwo winny dołączyć oświadczenie o reprezentowanym podmiocie, którego wzór załączono poniżej.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW