2016-04-15 13:56:30

Deklaracje członkowskie

W załączonych poniżej plikach zamieszczono deklaracje członkowskie dla osób:
  • prawnych, 
  • fizycznych.

W przypadku osób prawnych deklaracja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Wraz z deklaracją należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta Gminy aktualnego odpisu z KRS. Niezależnie od formy prawnej osoby ubiegające się o członkostwo winny dołączyć oświadczenie o reprezentowanym podmiocie, którego wzór załączono poniżej.

 

 

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW