2021-06-03 09:09:15

Zapraszamy na Walne Zebranie

 

Serdecznie zapraszam na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej w Waśniowie ul. Kunowska 2; 27 – 425 Waśniów.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania oraz Komisji skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2020.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020,
b) wyboru Zarządu Stowarzyszenia, c
c) wyboru Komisji Rewizyjnej,
d) wyboru Rady Programowej,
e) określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w lata 2021 -2022
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu obrad.

Treści projektów uchwał dostępne są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/ Projekty uchwał.

W przypadku niemożliwości pojawienia się prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia, który będzie obecny na Walnym Zebraniu.
Poniżej zamieszczona została lista osób, którym ewentualnie można udzielić pełnomocnictwo:
1. Gmina Baćkowice - Wiesław Frejlich.
2. Gmina Brody - Monika Barańska.
3. Gmina Iwaniska – Zbigniew Kwiatkowski.
4. Gmina Łagów – Sławomir Miechowicz, Piotr Sadłocha, Zdzisław Zwoliński.
5. Gmina Nowa Słupia – Agata Sałata, Anna Kucharczyk.
6. Gmina Pawłów – Katarzyna Sikora, Piotr Maj.
7. Gmina Waśniów - Sylwester Grąkowski.


Jednocześnie informujemy, iż o godz. 09:00 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego podjęta zostanie decyzja o zawieszeniu praw członkowskich osób, które dotychczas nie uregulowały zaległych składek członkowskich. Uniknięcie zawieszenia w prawach członkowskich możliwe jest poprzez uregulowanie zaległych składek członkowskich na konto bankowe. Przypominamy również osobom, które dotychczas nie uregulowały składki członkowskiej za rok 2020 o konieczności wpłacania niniejszej składki. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 16/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązuje stawka 20,00 zł., którą należy wpłacić na konto bankowe:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
Konto bankowe: mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce,
ul. Al. IX Wieków Kielc 4, Kielce
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Załączniki

Pełnomocnictwo

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW