2021-03-23 10:34:21

Szkolenie Zmiany w Prawie zamówień publicznych dawna ustawa i nowa ustawa

Zapraszamy na płatne szkolenie pt.: "Zmiany w Prawie zamówień publicznych - dawna ustawa i nowa ustawa." Szkolenie odbędzie się on-line w terminie 14 kwietnia 2021 roku. Rekrutacja trwa do 9 kwietnia.

Szkolenie jest skierowane do:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów zobowiązane do stosowania nowego Prawa zamówień publicznych.

 

Celem szkolenie jest:

 • omówienie wybranych nowych regulacji pzp wraz z analizą prawną w świetle dotychczasowego dorobku doktryny i judykatury w zakresie pzp, 
 • omówienie zasad aktualnej ustawy pzp, 
 • omówienie sytuacji prawnej, w tym praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, 
 • omówienie drogi odwołania od wyników rozstrzygnięcia zamówienia, 
 • analiza zagadnień zmiany umowy wykonawczej oraz wadium, prawa zatrzymania wadium i zasad jego zwrotu.

 

Program szkolenia:

 • Zagadnienia podstawowe: zakres przedmiotowy i podmioty ustawy, pojęcia podstawowe.
 • Ograniczenia stosowania ustawy.
 • Zasady prawa zamówień publicznych.
 • Zamówienia podzielne i niepodzielne na części.
 • Prawa i obowiązki Zamawiającego.
 • Prawa i obowiązki Wykonawcy.
 • Udzielenie zamówienia w częściach.
 • Oferta wariantowa.
 • Kwestia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia i dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia.
 • Omówienie kwestii wpłaty wadium i jego zwrotu albo zatrzymania Zasady dotyczące sporządzenia OPZ.
 • Udział wykonawcy w postepowaniu i dopuszczalność wykluczenia wykonawcy.
 • Tryby udzielania zamówień publicznych.
 • Treść oferty.
 • Odrzucenie oferty.
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Umowa o zamówienie publiczne, w tym kwestia kar umownych, odstąpienie od umowy, zmiany w umowie.
 • Postępowanie przed KIO.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostepny pod linkiem.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW