2020-05-22 12:47:15

Zmiana LSR - konsultacje

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaplanowało w roku 2020 realizację projektu współpracy dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych.
Projekt ten zakładał udział partnera zagranicznego. W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz prawdopodobną kolejną falą pandemii, realizacja powyższego projektu współpracy w planowanym zakresie nie jest możliwa, co w konsekwencji niesie ryzyko braku osiągnięcia celów i wskaźników założonych w LSR dla tego działania.


Mając na uwadze powyższe planujemy dokonać zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju polegającej na zmianie zakresu niniejszego projektu jak również rezygnacji z udziału partnera zagranicznego.

 Poniżej przedstawiamy do konsultacji projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (pełny tekst dokumentu w załączniku) oraz krótkie podsumowanie wprowadzonych zmian.
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@lgd-srws.pl w terminie do 15.06.2020 r.

  Projekt współpracy będzie realizował:
Cel ogólny I Wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz ograniczenie skutków wykluczenia społecznego i ubóstwa przy jednoczesnym podejmowaniu działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym.
Cel szczegółowy 1.2 Wzmacnianie spójności obszaru lgd, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój swoich miejscowości z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych
Projekt skierowany będzie do następujących grup docelowych:

1. Mieszkańców obszaru LSR;
2. Turystów;
3. Dzieci;
4. Seniorów;
5. Organizacji pozarządowych;
6. Grup nieformalnych.

W ramach realizacji projektu na obszarach poszczególnych partnerów powstaną Lokalne Strefy Aktywności - miejsca, które będą sprzyjały wzmocnieniu więzi i integracji społecznej oraz przyczynią się do podejmowania wszelkich form aktywności przez lokalne społeczności wykorzystując jednocześnie zasoby i potencjał obszarów objętych lsr.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW