2020-05-11 12:54:39

Organizacja Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków w formie wideokonferencji

Ze względu na wprowadzony stan epidemii w Polsce Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zgodnie z art. 10 ust. 1a-1e. Ustawy z dn. 7 kwietnia 1089 r. Prawo o stowarzyszeniach podjął decyzję o organizacji Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków w formie wideokonferencji. Z tego względu prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o wyrażenie zgody na udział w posiedzeniach władz i głosowaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Prosimy wszystkich o przesłanie do 23.06.2020 r. na adres biuro@lgd-srws.pl maila o następującej treści:

 

W przypadku osób fizycznych:

 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Imię i nazwisko.

 

W przypadku Gmin i osób prawnych:

Ja niżej podpisany, reprezentując (proszę podać pełną nazwę reprezentowanej instytucji) wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Imię i nazwisko

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW