2020-05-11 12:54:39

Organizacja Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków w formie wideokonferencji

Ze względu na wprowadzony stan epidemii w Polsce Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zgodnie z art. 10 ust. 1a-1e. Ustawy z dn. 7 kwietnia 1089 r. Prawo o stowarzyszeniach podjął decyzję o organizacji Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków w formie wideokonferencji. Z tego względu prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o wyrażenie zgody na udział w posiedzeniach władz i głosowaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Prosimy wszystkich o przesłanie do 23.06.2020 r. na adres biuro@lgd-srws.pl maila o następującej treści:

 

W przypadku osób fizycznych:

 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Imię i nazwisko.

 

W przypadku Gmin i osób prawnych:

Ja niżej podpisany, reprezentując (proszę podać pełną nazwę reprezentowanej instytucji) wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Imię i nazwisko

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW