2020-10-06 11:15:59

Najważniejsze zmiany w przepisach dla przedsiębiorców korzystających z dotacji z LGD

W związku z pandemią COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2014-2020 ze środków Lokalnej Grupy Działania zostały wprowadzone przepisy ułatwiające prawidłowe rozliczenie dotacji.

Uchylony został przepis mówiący o konieczności osiągniecia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedazy oraz zmienione zostały zapisy mówiace o podleganiu ubezpieczeniom i utrzymaniu miejsc pracy.

 

w § 27:
a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”,
b) w ust. 1a:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz:
a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub
b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;”,
– uchyla się pkt 2,
c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa–1ac w brzmieniu:
„1aa. Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:
1) wykonywania działalności gospodarczej,
2) podlegania ubezpieczeniom,
3) utrzymania miejsca pracy
– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
1ab. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. a, w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia bene-ficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której sto-suje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
1ac. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca pracy w przelicze-niu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpiecze-nia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.”,
d) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c umowa zawiera ponadto zobo-wiązania beneficjenta do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnio-roczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.”;

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Dz.U. poz.1555 z dnia 9 września 2020 r. wprowadziło następujące zmiany w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”,

b) w ust. 1a:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz:

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;”,

– uchyla się pkt 2,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa–1ac w brzmieniu:

„1aa. Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

1ab. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. a, w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia bene-ficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której sto-suje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

1ac. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca pracy w przelicze-niu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpiecze-nia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.”,

d) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c umowa zawiera ponadto zobo-wiązania beneficjenta do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnio-roczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.”;

 

W załączeniu do atykułu znajda Państwo jednolita wersję rozporzadzenia MRiRW oraz rozporządzenie zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na podstawie zamieszczonych dokumentów można zapoznać sie z pełną treścią zmian.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW