2020-07-24 12:40:46

Nabór wniosków na dotacje obrotowe

W ramach Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na dotacje obrotowe dla mikro i małych firm. Dotacje obrotowe to nowy instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nabór wniosków rusza we wtorek, 28 lipca o godz. 9.00. Będzie je można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: http://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl/

 

O dotację obrotową mogą starać się mikro lub mali przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzili działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r.,
  • nie znajdowali się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19,
  • odnotowali spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19,
  • na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Ile i na co?

  • wysokość dotacji na jedną firmę wyniesie od 23 535,33 zł do 164 747, 31 zł i zależna będzie od wielkości zatrudnienia na dzień 1 lipca 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty i przewidywanego okresu wsparcia.
  • dotacje obrotowe będzie można przeznaczyć na zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa w okresie trzech miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 31 października 2020 r., m.in. na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Gdzie szukać informacji

- Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ: 41  365 81 42

 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Kielce: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18

Sandomierz: 15 832 33 54, 15 864 20 74

Skarżysko-Kamienna: 41 378 12 06, 41 370 97 17

 

WSZYSTKO O DOTACJACH OBROTOWYCH. PYTANIA i ODPOWIEDZI

 

W jaki sposób i na jaki okres będą wypłacane dotacje?

Pomoc będzie udzielania na podstawie umowy o dofinansowanie poprzez wypłatę jednorazowej transzy, która ma być przeznaczona na pokrycie kosztów kapitału obrotowego i bieżącej działalności firmy. Warto podkreślić, że firmy, które skorzystają z dotacji, mają obowiązek utrzymania działalności przez okres co najmniej trzech miesięcy kalendarzowych, czyli do 31 października 2020 r.

 

Czy korzystanie przez firmę ze wsparcia w ramach innych programów pomocowych uniemożliwia skorzystanie z dotacji na kapitał obrotowy?

 Dotację można łączyć  z innymi rodzajami wsparcia dla firm dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi z COVID, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP, ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków.

 

Jak długo wnioskodawcy będą czekać na wyniki naboru?

Procedury naboru są znacznie uproszczone, po to , aby pieniądze jak najszybciej trafiły do firm i aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski przyjmowane będą w formie elektronicznej, ich ocena będzie składała się z jednego etapu formalnego i będzie ona ostateczna. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkować będzie odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy.

 

Co będzie decydowało o kolejności wniosków na ostatecznej liście?

Decydująca jest  data i czas przesłania wniosku w formie elektronicznej oraz spełnienie wszystkich kryteriów zawartych w Karcie oceny wniosku o dofinasowanie. 

 

Jakie będą warunki przekazania dofinasowania?

Najważniejszy to oczywiście podpisanie umowy, ale konieczne jest również złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie wymagane będą od wnioskodawcy dodatkowe dokumenty poświadczające m.in. spadek obrotów o co najmniej 30 proc. (np. wyciągi z odpowiednich ksiąg rachunkowych lub deklaracji podatkowych za miesiące wykazane w e wniosku o dofinansowanie), stan zatrudnienia na dzień składania wniosku czy potwierdzenie spełniania kryteriów małego przedsiębiorstwa.

 

Czy osoba samozatrudniona może otrzymać wsparcie w ramach ogłoszonego naboru?

Właściciel firmy jest uwzględniony w kalkulacji FTE tylko w przypadku, gdy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. „samozatrudnienie”), natomiast gdy posiada pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty właściciel nie może być uwzględniony w kalkulacji FTE. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako „samozatrudnieni” w przypadku, gdy nie posiadają pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i mogą składać wniosek ujmując w kalkulacji FTE liczbę wspólników. W przypadku spółek prawa handlowego wniosek do kalkulacji FTE wliczane są jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

 

Czy spółki cywilne mogą składać wnioski w ramach dotacji obrotowych?

Możliwe jest udzielanie wsparcia spółkom cywilnym. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka a nie jej wspólnicy. Niedopuszczalne jest, aby wsparcie uzyskała spółka cywilna
 i jednocześnie jej wspólnik/wspólnicy na prowadzoną indywidualną działalność gospodarczą.
 Oznacza to, że jeżeli wniosek o dofinansowanie składa spółka cywilna to jej wspólnicy są wykluczeni z możliwości ubiegania się o wsparcie na prowadzone przez nich indywidualne działalności gospodarcze. Natomiast, jeżeli wniosek o dofinansowanie składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z możliwości ubiegania się o wsparcie wykluczone są wszystkie spółki cywilne, w których ww. przedsiębiorca jest wspólnikiem.

Instytucja oceniająca i przyznająca wsparcie może wymagać złożenia przez wspólników spółki cywilnej oświadczenia potwierdzającego, że nie otrzymali wsparcia jako odrębni przedsiębiorcy lub też w inny sposób wymagać udokumentowania spełnienia tego warunku.

 

W jaki sposób należy przeliczać liczbę etatów w przedsiębiorstwie, która jest odniesieniem wartości wsparcia o jakie przedsiębiorca może się ubiegać?

Do przeliczenia kwoty dofinansowania należy wziąć pod uwagę stan zatrudnienia w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów.

 

Jakie wydatki mogą zostać objęte wsparciem w ramach dotacji obrotowych?

Wsparcie ma być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego. Kwota dofinansowania projektu obejmie wyłącznie stawki jednostkowe. Poza stawkami jednostkowymi nie przewiduje się możliwości dofinansowania innych kosztów projektu. Tym samym wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa i te wydatki rozliczane będą poprzez stawki jednostkowe.

 

Czy beneficjenci będą zobligowani do zachowania trwałości projektu?

W ramach przedmiotowego wsparcia nie przewiduje się trwałości projektu. Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek
o dofinansowanie, dzięki czemu zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Termin jest tożsamy z terminem realizacji projektu. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce jednostkowej za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

 

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju Urzedu Marszałkowskiego

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW