2019-06-13 13:28:37

Wizyta studyjna do Szwecji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w terminie 15 - 20 czerwca br. uczestniczyć będzie w wizycie studyjnej do Szwecji, której organizatorem jest Polska Sieć LGD.

Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej w Szwecji i przybliżenie jej uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W programie wyjazdu studyjnego przewidziano spotkania z przedstawicielami:
• LGD, w trakcie których prezentowane będą doświadczenia LGD związane z aktywizacją mieszkańców wsi, służącą podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
• podmiotów realizujących inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich, w tym z kreowaniem na nich miejsc pracy.

Program wizyty studyjnej został tak skonstruowany, aby pokazać jej uczestnikom komplementarność podejmowania działań, finansowanych z różnych funduszy UE w ramach wielofunduszowych lsr, która pozwala efektywniej wpływać LGD na rozwój społeczno-gospodarczy objętego obszaru wiejskiego. Program wyjazdu studyjnego został skonsultowany ze Szwedzką Krajową Siecią.

W programie wyjazdu studyjnego przewidziana została możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami szwedzkich LGD w celu nawiązania współpracy międzynarodowej. Spotkania z przedstawicielami szwedzkich LGD, KSOW oraz podmiotów realizujących operacje w ramach wdrażanych wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju dotyczyć będą takich aspektów jak:
• aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
• zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
• planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Na każdy dzień wyjazdu studyjnego na miejscu (nie licząc dnia przyjazdu i wyjazdu) składać się będą trzy następujące elementy:
• prezentacja przedstawiciela szwedzkiej LGD, w formie wykładu,
• warsztaty, wizyty w miejscach realizacji projektów dofinansowanych przez goszczące grupy,
• dyskusja podsumowująca.

Przedstawiciele szwedzkich LGD w swoich wykładach nie tylko przedstawią zrealizowane projekty, ale przede wszystkim:
• tło, rys historyczny wskazując na problemy, z którymi spotkały się ich grupy przygotowując swoje strategie do obecnego okresu programowania,
• sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w jej opracowanie, a obecnie również w jej wdrażanie, monitorowanie.
W podobnych aspektach zostaną przygotowane prezentacje beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania. W trakcie dyskusji podsumowujących każdy dzień uczestnicy wyjazdu będą mogli odnieść się praktycznie do zdobytej wiedzy, przedstawić możliwości zaimplementowania poznanych rozwiązań na własnym obszarze, czy też zastanowić się nad możliwymi do podjęcia działaniami aby w kolejnym okresie programowania można było zastosować poznane rozwiązania.

Efektem realizacji operacji będzie nawiązanie współpracy polskich LGD z grupami szwedzkimi, a w dalszej kolejności realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym m.in. międzynarodowych projektów współpracy związanych z aktywizacją mieszkańców na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy. Ponadto uczestniczący przedstawiciele polskich LGD będą mogli przedyskutować i wspólnie się zastanowić, które rozwiązania są możliwe do bezpośredniego zastosowania w Polsce, a które wymagają wprowadzenia pewnych zmian, warunkowanych wewnętrznymi czynnikami. Takie podejście umożliwi wykorzystać doświadczenia szwedzkich grup przez szerszą grupę polskich LGD.
Przedstawiciele zarządu PS LGD będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę związaną z wdrażaniem CLLD w Szwecji przy współpracy z MRiRW na etapie przygotowywania nowych rozwiązań systemowych związanych z wdrażaniem wielofunduszowych LSR w kolejnym okresie programowania

Z wyjazdu studyjnego zostanie przygotowane relacja, która będzie opublikowana na następujących stronach internetowych:
• PS LGD,
• wybranych regionalnych sieci LGD,
• www.ksow.pl, jak również na zamkniętej grupie LGD prowadzonej na Facebook’u.
W ten sposób zostaną szeroko upowszechnione informacje o dobrych przykładach projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, aspektach związanych z ich planowaniem z uwzględnieniem ich potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, jak również zarządzaniem.

Szczegółowy program wyjazdu do Szwecji (15 - 20.06.2019 r.):
15.06 godz. 00:15 (noc z dn. 14 na 15.06 br.) – Kraków, plac Matejki wyjazd,
15.06 godz. 04:30 – Warszawa, parking przy Dworcu Zachodnim PKP,
15.06 godz. 19.00 – port, odprawa na promie,
15.06 godz. 21.00 – wypłynięcie promu,
16.06 godz. 06.00 – wpłynięcie do portu w Szwecji,
16.06 godz. 17.00 – zakwaterowanie w hotelu.
17.06 godz. 08.00 – śniadanie, 
17.06 godz. 09.00 – wizyta studyjna w LGD Höga Kusten,
18.06 godz. 08.00 – śniadanie,
18.06 godz. 09.00 – wizyta studyjna w LGD Mittland Plus,
18.06 godz. 18.00 – przejazd i zakwaterowanie w hotelu na obszarze LGD Gästrikebygden,
19.06 godz. 08.00 – wizyta w LGD Gästrikebygden,
19.06 godz. 13.00 – wyjazd w kierunku Sztokholmu,
19.06 godz. 16.00 – port w Sztokholmie, odprawa na promie,
19.06 godz. 17.30 – wypłynięcie promu ze Sztokholmu,
20.06 godz. 10.00 – przypłynięcie promu do Talina i przejazd do Polski.

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.ksow.pl.


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW