2019-06-14 13:23:51

Piotr Sadłocha Prezesem Polskiej Sieci LGD.

W dniu 04 czerwca 2019 roku w Koszęcinie na Śląsku Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD wybrało na Prezesa Zarząda Piotra Sadłochę Dyrektora biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Polska Sieć Lokalnych Grup Działania jest związkiem stowarzyszeń skupiającym zarówno formalne, jak i nieformalne sieci LGD z terenu całego kraju. Aktualnie skupia ona 270 lokalnych grup działania, czyli ok. 80% wszystkich LGD działających w Polsce. Siedzibą organizacji skupiającej polskie sieci LGD jest Wałcz.

Celem działalności Polskiej Sieci jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska Sieć ma zamiar również aktywnie uczestniczyć w kreowaniu polityki wobec wsi i terenów wiejskich ─ zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Związane to będzie również z opiniowaniem aktów prawnych i podejmowaniem inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. W szerszym wymiarze Sieć LGD będzie wspierała działania służące budowaniu kapitału społecznego, poprawie jakości życia i dywersyfikacji ekonomicznej, a także integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem na wsi. Polska Sieć będzie reprezentowała LGD w kontaktach z innymi instytucjami oraz sieciami z innych państw. Zaplanowano, że w najbliższej przyszłości podjęte zostaną działania zmierzające do przyłączenia Polskiej Sieci do Europejskiego Stowarzyszenia Leader na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD). Federacja Regionalnych Sieci LGD będzie wspierać również opracowywanie odpowiedniej metodologii dotyczącej realizacji „rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (CLLD) w obszarze wszystkich funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW