2019-11-15 09:03:51

Obrady IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

Piotr Sadłocha Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w obradach IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, które odbywały się w Candas (Asturia, Hiszpania) w dniach 6-9 listopada 2019 r.

W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, krajowych sieci obszarów wiejskich oraz lokalnych grup działania uczestniczyło  ponad 400 osób z 41 krajów europejskich zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej.

Spotkanie organizowały Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania ELARD, Europejska Siec Wiejskich Organizacji Pozarządowych PREPARE oraz European Rural Community Alliance (ERCA)  (Porozumienie Europejskich Społeczności Wiejskich?). Wśród uczestników znaleźli się liderzy wiejskich organizacji jak również przedstawiciele  Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz  przedstawiciele krajowej  i regionalnych administracji .

Polska reprezentowana była przez Polską Sieć LGD (Piotr Sadłocha prezesa Zarządu) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (członek PREPARE) reprezentowane przez Ryszarda Kamińskiego  prezesa oraz Ireneusza Kamińskiego. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk reprezentował Łukasz Komorowski.

Ze strony Resortu Rolnictwa uczestniczyli Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu oraz Joanna Gierulska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbywało się w kluczowym dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich momencie planowania nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, ale również w czasie przełomowych zmian w rolnictwie i na europejskiej wsi co podkreślali uczestnicy spoza UE.

W trakcie kilkudniowych obrad poruszano najważniejsze obecnie kwestie związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska, migracji i wyludniania się wsi, coraz trudniejszych relacji „miasto- wieś” miedzy „starymi i „nowymi” mieszkańcami wsi jak również miedzy rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. Podejmowano tematykę żywotności europejskiej wsi, tzw. rural proofing”, czyli dbania o interesy wsi na różnych poziomach zarzadzania państwami. Wiele uwagi poswiecono wyzwaniom związanym z tworzeniem tzw. „inteligentnych wsi” Smart Villages.  Efektem trzydniowych rozmów, kilkudziesięciu warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych było przyjęcie 9 listopada dokumentów końcowych i rekomendacji, które zebrane zostały w tzw. „Manifeście Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2019” oraz „Deklaracji mieszkańców  wsi”

 

W Manifeście postuluje się miedzy innymi:

  • Przeciwdziałanie odpływowi wykształconych ludzi ze wsi,  w tym szczególnie młodzieży
  • Zapewnienie właściwej reprezentacji społeczności wiejskich w kształtowaniu krajowych i europejskiej polityki.
  • konieczność zapewnienia odpowiednich, atrakcyjnych warunków życia na wsi i pracy dla młodego pokolenia
  • otwarte i innowacyjne partnerstwo między rządami a społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami i lokalnymi instytucjami
  • Manifest jest kontynuacją przyjętej w 2016 roku deklaracji Cork 2.0 oraz tzw. „Agendy dla Europejskiej Inteligentnej Wsi”
  • Pilne przeciwdziałania zmianom klimatu i wsparcie obszarów wiejskich, aby skutki tej polityki nie obciążały nadmiernie mieszkańców wsi
  •  Uwzględnianie ważnej roli kobiet w we wszystkich aspektach życia wsi
  • Zapewnienie wsparcia dla grup społecznych  zagrożonych wykluczeniem w tym szczególnie osób starszych i niesamodzielnych. Wsparcie takie i adekwatne usługi winny być zapewniane na poziomie lokalnym przy wsparciu wyższych poziomów administracji
  • Ochronę małych gospodarstw rodzinnych  miedzy innymi poprzez odbiurokratyzowanie kierowanego do nich wsparcia
  • Zapewnienie edukacji podstawowej poprzez podtrzymywanie szkół wiejskich i edukacji na wyższych poziomach miedzy innymi poprzez skuteczną edukację na odległość.

 

W załączeniu znajdują się program i dokumenty końcowe E uropejskiego Parlamentu Wiejskiego

 

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW