2019-06-07 07:56:35

LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej realizuje operacje, której celem jest organizacja konferencji „LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan Operacyjny Na Lata 2018–2019.

 

W trakcie konferencji poruszane będą tematy dotyczące sprawności i efektywności wdrażania LEADER’a w latach 2016 – 2018, dyskusje o przyszłości, zarówno tej bliskiej dotyczącej kolejnych lat obecnego okresu programowania, jak również dalszej związanej prognozą budżetową po roku 2020. Poruszone zostaną również kwestie w zakresie prawidłowego wypełniania swoich obowiązków, przez wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie LEADER’a, jak również wypracowanie przejrzystego – zrozumiałego modelu funkcjonowania lgd po 2020 r.

 

Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie w Polsce podejścia LEADER począwszy od Komisji Europejskiej, a skończywszy na lokalnych grupach działania. Czas trwania konferencji, różnorodność zastosowanych form tj. prelekcje, warsztaty, debata, w tym również prowadzenie relacji na żywo w Internecie, czy też raport końcowy ułatwią wymianę wiedzy, doświadczenia między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizacje podejścia LEADER w Polsce.

 

Podczas konferencji poruszane będą kwestie sposobu zarządzania projektami i lsr przez poszczególne grupy. Prezentacje MRiRW, samorządów województw oraz lgd poświęcone będą przykładom modelowych rozwiązań w LGD, które sprawiają, że grupy sprawnie funkcjonują i bez zastrzeżeń realizują swoje zadania. Trzeciego dnia zaprezentowane zostaną dobre praktyki z innych krajów europejskich. Dodatkowo w trakcie warsztatów oraz debaty uczestnicy będą mieli możliwość odniesienia się do prezentowanych przykładów. Dyskusje prowadzone na warsztatach i debacie umożliwią wypracowanie sposobu przeniesienia dobrych praktyk do innych grup. W trakcie konferencji zorganizowana zostanie relacja na żywo w Internecie. Odbiorcami prezentacji będą zatem nie tylko uczestnicy konferencji, ale również przedstawicieli lgd z całej Polski, co pozwoli szeroko upowszechnić wiedzę dot. zarządzania projektami i planowania rozwoju lokalnego, której wykorzystanie może przyczynić się do poprawy zarządzania LGD

Konferencja będzie przebiegać przy wykorzystaniu:

• prelekcji, podczas których prezentowane będą modelowe przykłady – rozwiązania stosowane przez różne samorządy województw, LGD,

• warsztatów, które umożliwią uczestnikom konferencji w małych grupach wspólnie zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed podmiotami wdrażającymi podejście LEADER, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej,

• debaty, będącej swoistego rodzaju podsumowaniem – spinaczem konferencji,

• relacji na żywo, która umożliwi osobom nieobecnym na konferencji nie tylko obserwację jej przebiegu, ale również wzięcie zabranie głosu.

Przyjęcie różnych metod komunikacji oraz angażowanie w dyskusję uczestników oraz osób śledzących wydarzenie w Internecie pozwoli zebrać wnioski od szerokiego grona. Tym samym zaplanowana do przygotowania publikacja dotknie wszelkich aspektów działalności wszystkich interesariuszy podejścia LEADER. Umożliwi to wprowadzenie zmian przyczyniających się do poprawy efektywności wdrażania podejścia LEADER w Polsce.

Przyjęty program konferencji umożliwi uczestnikom poszerzenie wiedzy, jak również wymianę doświadczeń związanych z zarządzaniem lgd, pełnieniem funkcji administracyjnej i godzenie jej z funkcją animatora.

 

Planowanz termin realizacji: 30 wrzesień - 2 październik 2019 r.

 

Szczegółowy program konferencji:

 

Dzień I

14.00 Zakwaterowanie uczestników w hotelach.

15.30 Transfer uczestników z hoteli na miejsce organizacji gry terenowej.

16.00 Gra terenowa oparta na legendach i tradycjach świętokrzyskich.

18.30 Transfer z miejsca organizacji gry terenowej do hoteli.

19.30 Transfer z hoteli do miejsca organizacji kolacji.

20.00 Kolacja

23.00 Transfer z miejsca organizacji kolacji do hoteli.

 

Dzień II

07.00 – Śniadanie w hotelu obejmujące ciepły posiłek, talerz wędlin, serów, ciepłe i zimne napoje, pieczywo, owoce itp.

08.00 – Transfer z hotelu do miejsca organizacji konferencji.

08.30 – Rejestracja uczestników.

09.00 – Powitanie zaproszonych gości.

09:45 – Pierwszy kamień milowy - Jak nam poszło? – podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

10.45 – Co słychać u animatorów? - prezentacje animatorów biorących udział w projekcie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Akademia umiejętności animatora LGD”.

11:30 – Przerwa kawowa.

12:00 – Jak funkcjonuje LGD, jak są realizowane LSR, jak to działa w praktyce?

13:30 – Obiad.

14:30 – Warsztaty - Jak odczarować LGD? Dyskusja w siedmiu grupach o roli LGD, realizacji LSR.

16.00 – Warsztaty prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich.

17.30 – Transfer z miejsca organizacji konferencji do hoteli.

18.30 – Transfer z hoteli do miejsca organizacji uroczystej kolacji.

19.00 – Uroczysta kolacja „W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli”.

23.00 – Transfer z miejsca organizacji kolacji do hoteli.

 

Dzień III

08.30 – Transfer z hoteli do miejsca organizacji konferencji.

09.00 – Jak to robią inni? - Przykłady CLLD w krajach Unii Europejskiej.

09.40 – I co dalej z LEADER’em?

10.40 – Przerwa kawowa.

11.10 – Debata „LEADER w przyszłym okresie programowania”

13.30 – Obiad

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.ksow.pl.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW