2019-07-08 09:41:26

Dotacje na rozwój firmy w Urzędzie Marszałkowskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego prowadzi nabór wniosków na rozwój dzałalności gospodarczych w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Pomoc de minimis do 200.000,00 zł Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 20140- 2020. Nabór trwa do 29 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy w ramach naboru mogą pozyskać dotację w wyokości 200 000 zł na rozrój firmy istniejącej na rynku co najmniej rok.

 

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. 

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego 
z działalnością gospodarczą;
- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty: 
a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak 
w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok nabycia. 
W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz Pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;  
b) koszty nabycia nieruchomości  zarówno  zabudowanych,  jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10%  całkowitych  wydatków  kwalifikowalnych  projektu;
c) wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;
d) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
e) leasing finansowy.
Pozostałe wydatki, nie ujęte w podpunktach a), b), c), d), e) stanowią koszty niekwalifikowalne w ramach projektu. 
Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują sie na stronie: 

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.

 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok nabycia.

W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz Pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;

b) koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

c) wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;

d) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

e) leasing finansowy.

Pozostałe wydatki, nie ujęte w podpunktach a), b), c), d), e) stanowią koszty niekwalifikowalne w ramach projektu.

 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują sie na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3286-oglaszenie-jednoetapowego-konkursu-zamknietego-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-253-19-w-ramach-dzialania-2-5-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp?start=10

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW