2019-07-08 09:41:26

Dotacje na rozwój firmy w Urzędzie Marszałkowskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego prowadzi nabór wniosków na rozwój dzałalności gospodarczych w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Pomoc de minimis do 200.000,00 zł Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 20140- 2020. Nabór trwa do 29 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy w ramach naboru mogą pozyskać dotację w wyokości 200 000 zł na rozrój firmy istniejącej na rynku co najmniej rok.

 

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. 

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego 
z działalnością gospodarczą;
- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty: 
a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak 
w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok nabycia. 
W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz Pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;  
b) koszty nabycia nieruchomości  zarówno  zabudowanych,  jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10%  całkowitych  wydatków  kwalifikowalnych  projektu;
c) wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;
d) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
e) leasing finansowy.
Pozostałe wydatki, nie ujęte w podpunktach a), b), c), d), e) stanowią koszty niekwalifikowalne w ramach projektu. 
Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują sie na stronie: 

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.

 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok nabycia.

W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz Pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;

b) koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

c) wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;

d) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

e) leasing finansowy.

Pozostałe wydatki, nie ujęte w podpunktach a), b), c), d), e) stanowią koszty niekwalifikowalne w ramach projektu.

 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują sie na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3286-oglaszenie-jednoetapowego-konkursu-zamknietego-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-253-19-w-ramach-dzialania-2-5-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp?start=10

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW