2018-07-04 10:02:35

Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia

Dnia 27 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Brodach odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W programie uwzględniono zarówno zatwierdzenie sprawozdań za ubiegły rok jak i wybory władz na nową kadencję. W trakcie posiedzenia Prezes Zdzisław Zwoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Całoroczną działalność Zarządu pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna wnosząc o udzielenie absolutorium jego członkom, co Zebranie w głosowaniu zaaprobowało.
Następnie przystąpiono do głosownia w sprawie wyborów władz Stowarzyszenia. Podziękowano ustępującej w Zarządzie Barbarze Ciesek za dotychczasową współpracę. 

Na nową kadencję trwającą do 2022 roku zostali wybrani:
1. Prezes: Zdzisław Zwoliński (Łagów),
2. Wiceprezes: Stanisław Masternak (Baćkowice),
3. Skarbnik: Danuta Fijas (Nowa Słupia),
4. Członkowie Zarządu: 
- Wiesława Wójcik (Brody),
- Izabela Wrona (Pawłów),
- Marek Kołodziński (Waśniów),
- Zbigniew Kwiatkowski (Iwaniska).

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: - Małgorzata Sitarz (Łagów), - Stanisław Bartłomiej Bomba (Łagów), - Jolanta Danielska (Brody).

Nowym Władzom Stowarzyszenia życzenia skuteczności w wypełnianiu zadań, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, satysfakcji z pracy na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej składa: Dyrektor Biura Piotr Sadłocha wraz z pracownikami.

Protokół z Posiedzenia wraz z podjetymi Uchwałami umieszczone zostały w Zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Protokoły lub Podjete Uchwały. 

Sprawozdanie z działalności za rok 2017.

 


Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW