2018-05-25 08:33:41

Spotkanie LGD z Przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej gm. Nowa Słupia mieliśmy przyjemność gościć delegację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych grup działania (LGD), Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (ŚBRR), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także beneficjenci poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz grantobiorcy będący realizatorami poszczególnych zadań w ramach projektów grantowych.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń z wdrażania instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia z zarządzania i wdrażania RLKS z perspektywy zarówno krajowej, jak również LGD i podmiotu wdrażającego oraz beneficjentów i grantobiorców.
Wiceminister Ryszard Zarudzki zaprezentował wstępne propozycje MRiRW dotyczące zaprogramowania RLKS po 2020 r. nawiązując do doświadczeń z 14 lat wdrażania podejścia LEADER w Polsce. Podkreślił, że dalszy rozwój tego instrumentu w dużym stopniu uzależniony jest od aktywności samych LGD i wykazania, że ich działalność na obszarach wiejskich przynosi rzeczywistą wartość dodaną dla beneficjentów.
Uczestnicy spotkania podkreślali jak ważną rolę dla osiągniecia sukcesu we wdrażaniu RLKS odgrywa wielopłaszczyznowa współpraca, zaufanie i praktyczne zastosowanie siedmiu zasad leżących u podstaw podejścia LEADER (tj. lokalne partnerstwo, oddolność, tworzenie powiązań i współpraca, innowacje, zintegrowanie i wielosektorowość działań, terytorialność oraz lokalne finansowanie i zarządzanie) jako metody aktywizacji lokalnych społeczności i włączania jej w rozwój swojego obszaru.
Istotną część spotkania stanowiła wizyta w terenie: spotkanie w LGD Krzemienny Krąg oraz w miejscu realizacji projektów grantowych: Centrum Kulturowo Archeologicznym (świętokrzyskie dymarki) oraz punktów na trasie sieci międzygminnych szlaków rowerowych (przystań rowerowa – miejsce odpoczynku dla turystów i serwisu rowerów).

Spotkanie w Wólce Milanowskiej pozwoliło na wymianę poglądów, podzielenie się doświadczeniami oraz prezentację dobrych praktyk, które warte są do zaprezentowania w innych samorządach województw w celu usprawnienia wdrażania RLKS.

Wszystkim uczestnikom spotkania jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Galeria

Załączniki

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW