2017-01-05 11:42:39

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
ogłasza nabór wniosków nr 1/2017/G
o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin naboru wniosków:
20.01.2017 r. – 06.02.2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów, w godz. 7.30 – 15.30.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości.

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2017/G Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości wynosi ogółem 300.000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
- wsparcie inicjatywy służących kształtowaniu podstaw przedsiębiorczych i innowacyjnych,
- wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu, produktów lub usług lokalnych,
- wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej: www.lgd-srws.pl oraz w biurze Stowarzyszenia. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 30 74 938.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW