2017-08-10 14:25:49

Zaktualizowana lista dotacji na założenie firmy dla osób bezrobotnych i niepracujących

WYKAZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI dla osób w wieku 29+* w ramach działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

1. Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

tel. 41/344 43 92 w. 37

KOF KONIECZNIE OTWÓRZ FIRMĘ

http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/169

Nabór do 16.08.2017 r. do godz. 15:00

Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego , znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: • kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.

Formy wsparcia: 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy


2.Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Ul. Zgodna 2, Tel. 41/274 53 92

Nabór będzie prowadzony we wrześniu 2017 r.

Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.

Formy wsparcia: ok. 25000,00 zł, wsparcie pomostowe przez 8 miesięcy po 1800,00 zł.


3.Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Starachowice ul. A. Mickiewicza 1a

tel. 41 274 46 90

OD PLANÓW DO BIZNES PLANU

http://www.farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=33

Nabór: 17.07.2017-11.08.2017

Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.

Formy wsparcia: 24 400,00 zł, wsparcie pomostowe: 1 500,00 przez 6 miesięcy.

 

4. Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona Ul. Śniadeckich 31/13

Tel. 41/364 22 19

W tym roku nie planują już żadnych naborów, natomiast od stycznia 2018 roku będzie przeprowadzany kolejny nabór.

 

5. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz

Nabór będzie prowadzony w styczniu 2018 r.

Adresaci projektu: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne.

Formy wsparcia: 25 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe 1 800,00 zł przez 12 miesięcy.

Więcej informacji udziela: Anna Zając-Nogaj-kierownik projektu tel. 15 833 34 06, e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW