2017-08-10 14:25:49

Zaktualizowana lista dotacji na założenie firmy dla osób bezrobotnych i niepracujących

WYKAZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI dla osób w wieku 29+* w ramach działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

1. Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

tel. 41/344 43 92 w. 37

KOF KONIECZNIE OTWÓRZ FIRMĘ

http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/169

Nabór do 16.08.2017 r. do godz. 15:00

Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego , znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: • kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.

Formy wsparcia: 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy


2.Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Ul. Zgodna 2, Tel. 41/274 53 92

Nabór będzie prowadzony we wrześniu 2017 r.

Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.

Formy wsparcia: ok. 25000,00 zł, wsparcie pomostowe przez 8 miesięcy po 1800,00 zł.


3.Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Starachowice ul. A. Mickiewicza 1a

tel. 41 274 46 90

OD PLANÓW DO BIZNES PLANU

http://www.farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=33

Nabór: 17.07.2017-11.08.2017

Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.

Formy wsparcia: 24 400,00 zł, wsparcie pomostowe: 1 500,00 przez 6 miesięcy.

 

4. Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona Ul. Śniadeckich 31/13

Tel. 41/364 22 19

W tym roku nie planują już żadnych naborów, natomiast od stycznia 2018 roku będzie przeprowadzany kolejny nabór.

 

5. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz

Nabór będzie prowadzony w styczniu 2018 r.

Adresaci projektu: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne.

Formy wsparcia: 25 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe 1 800,00 zł przez 12 miesięcy.

Więcej informacji udziela: Anna Zając-Nogaj-kierownik projektu tel. 15 833 34 06, e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW