2017-08-01 13:38:19

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

 

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim na rozwój firm oraz na tworzenie obiektów infrastruktury, iż chcąc wprowadzić zmiany w tejże umowie, skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.

Opinia jest wydawana przez lgd po rozpatrzeniu wniosku przez Radę Programową podczas posiedzenia zwołanego niewłocznie po wpłynięciu przedmiotowego wniosku wraz z jego opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian.

Poniżej zamieszczony jest wzór Wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW