2017-07-10 12:28:59

Dotacje dla niepracujacych wykaz

Informujemy Państwa, iż osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej: osoby bezrobotne, niezatrudnione, odchodzące z rolnictwa, powyżej 30 r. ż., będą mogły uzyskać dotacje w ramach następujących projektów:

 

I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce tel. 41/344 43 92 w. 37

I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce tel. 41/344 43 92 w. 37

KOF KONIECZNIE OTWÓRZ FIRMĘ
Nabór do 10.07.2017 r.
 Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego , znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.
Formy wsparcia:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:
- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz
- 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.
2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

II Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Ul. Zgodna 2, Tel. 41/274 53 92
Nabór będzie prowadzony we wrześniu 2017 r.
Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.
Formy wsparcia: ok. 25000,00 zł, wsparcie pomostowe przez 8 miesięcy po 1800,00 zł. Firma musi działać 12 miesięcy.

III Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Siedziba:
Kielce: ul. Warszawska 21/9; tel. 41 345 05 33 
Ostrowiec  Św.:ul. Siennieńska 38; tel. 41 247 62 61 
Starachowice, ul. A. Mickiewicza 1a tel. 41 274 46 90
OD PLANÓW DO BIZNES PLANU
Nabór: 17.07.2017-11.08.2017
Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.
Formy wsparcia: 24400,00 zł, wsparcie pomostowe: 1500,00 przez 6 miesięcy.

IV Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Poniatowskiego 2,27-600 Sandomierz

MOJA FIRMA-MÓJ SUKCES
Nabór 10.07.2017-21.07.2017
Adresaci projektu: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.
Formy wsparcia: W ramach projektu bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu, dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% w. w. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy.
Więcej informacji udziela: Anna Zając-Nogaj Kierownik projektu
tel. 15 833 34 06, e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl
 

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW