2017-07-10 12:28:59

Dotacje dla niepracujacych wykaz

Informujemy Państwa, iż osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej: osoby bezrobotne, niezatrudnione, odchodzące z rolnictwa, powyżej 30 r. ż., będą mogły uzyskać dotacje w ramach następujących projektów:

 

I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce tel. 41/344 43 92 w. 37

I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce tel. 41/344 43 92 w. 37

KOF KONIECZNIE OTWÓRZ FIRMĘ
Nabór do 10.07.2017 r.
 Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego , znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.
Formy wsparcia:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:
- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz
- 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.
2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

II Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Ul. Zgodna 2, Tel. 41/274 53 92
Nabór będzie prowadzony we wrześniu 2017 r.
Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.
Formy wsparcia: ok. 25000,00 zł, wsparcie pomostowe przez 8 miesięcy po 1800,00 zł. Firma musi działać 12 miesięcy.

III Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Siedziba:
Kielce: ul. Warszawska 21/9; tel. 41 345 05 33 
Ostrowiec  Św.:ul. Siennieńska 38; tel. 41 247 62 61 
Starachowice, ul. A. Mickiewicza 1a tel. 41 274 46 90
OD PLANÓW DO BIZNES PLANU
Nabór: 17.07.2017-11.08.2017
Adresaci projektu: osoby po 30 r.ż., zamieszkałe tereny wiejskie, bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa.
Formy wsparcia: 24400,00 zł, wsparcie pomostowe: 1500,00 przez 6 miesięcy.

IV Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Poniatowskiego 2,27-600 Sandomierz

MOJA FIRMA-MÓJ SUKCES
Nabór 10.07.2017-21.07.2017
Adresaci projektu: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.
Formy wsparcia: W ramach projektu bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu, dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% w. w. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy.
Więcej informacji udziela: Anna Zając-Nogaj Kierownik projektu
tel. 15 833 34 06, e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl
 

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW