2016-09-08 13:55:10

Wynik Postępowania 160825/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 160825/SE/01.

Do zamawiającego wpłynęło 1 oferta: Viatoris Transport Autobusowy Przemysław Kobyłecki, spełniajaca warunki postawione w zaproszeniu do składania ofert.
Ponadto do biura Zamawiającego wpłynęła jedna oferta po terminie, w związku z tym została ona odrzucona bez wglądu w jej treść.

Firma - Viatoris Transport Autobusowy Przemysław Kobyłecki zaproponowała realizację usługi za kwotę brutto: 3,60 zł/1 km; (słownie brutto zł: trzy złote i 00/100/ 1 km.

W związku z tym, iż nie wpłynęła żadna inna oferta, firmie Viatoris Transport Autobusowy Przemysław Kobyłecki udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW