Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Aktualności

Dofinansowanie

Kryteria zgodności z LSR

Poniżej zamieszczamy Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, które musi spełnić każdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie w ramach prowadzonych przez LGD naborów. Niespełnienie poniższysz kryteriów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.   Kryteria z...

Minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć

Poniżej zamieszczamy minimalne wymagania dla poszczególnych przedsięwzięć. Każdy wniosek aby uzyskać dofinansowanie musi uzyskać minimalną liczbę punktów wskazaną dla poszczególnych przedsiewięć i kryteriów. Wnioski, które nie uzyskają minimalnej liczby punkt&oacut...

Wzmocnienie więzi społecznych

Celem przedsięwzięcia 1.2.2 jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby w zakresie integracji społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego obszaru LSR tj. kultywowanie lo...

Iniciatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw.

Kreowanie klimatu dla przedsiębiorczości to również szereg działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, czy też rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw przewi...

Zasady otrzymania dotacji na infrastrukturę służącą społeczności lokalnej.

Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, jst, instytucje kultury dla których organizatorem jest jst działające na obszarze lokalnej grupy działania mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Jeden beneficjent w okresie prog...

Harmonogram planowanych naborów wniosków

W pliku poniżej zamieszczony został harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.    ...

więcej...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW